maksymilian.jpg

poland.gif (406 bytes)   uk.gif (1732 bytes)

 www.festiwalniepokalanow.pl
 www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow;

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE FILMOWE

Festiwal Niepokalanów 

Catholic Film Association in Poland   
Festival Niepokalanow

ul. Barska 2;  02-315 Warszawa, POLSKA 
tel/fax. (+48-22) 823-44-89;  (+48) 604 455 824   
e-mail:  ksf@festiwalniepokalanow.pl   

  Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
Bank PeKaO   O0-897 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79;
   


Zarz±d KSF


 
STATUT
Katolickiego
Stowarzyszenia
Filmowego
Deklaracja
Członkowska KSFCzłonkowie Honorowi KSF


Prezesi KSF


Członkowie KSF


Sprawozdanie KSF 2013


Sprawozdanie KSF 2005


Sprawozdanie KSF 2000">>>


Sprawozdanie KSF 1997">>>


Sprawozdanie KSF 1995">>>


Sprawozdanie KSF 1994">>>


Zjazd KSF 1994">>>


List papieża JP2 1991">>>


List do Prymasa J. Glempa 1991 >>


Rejestracja 1990">>>


Grupa Filmowców Katolickich 1983-1990">>>


>


Nagrody Kulentego 2014


  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
Niepokalanów 2005 
2004
2003
2002
2001
2000
 
POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY
statystyka
 


Zapraszamy na XXXII Festiwal Niepokalanów 2017 >>

========================

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE FILMOWE
        
powstało z inicjatywy działaj±cej w latach osiemdziesi±tych Grupy Filmowców Katolickich. 
W roku 1986 członkowie tej grupy zorganizowali, w oparciu o doswiadczenia z prowadzonych rekolekcji dla twórców w Klasztorze Ojcow Franciszkanow w Niepokalanowie oraz pokazów filmów w kosciołach, pierwszy
Festiwal Filmów Katolickich w Niepokalanowie .
W grudniu roku 1990 członkowie Grupy Filmowców Katolickich utworzyli
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - jako pierwsze w Polsce powojennej prywatne stowarzyszenie wiernych, zarejestrowane oficjalnie w S±dzie
i zaakceptowane przez Konferencję Episkopatu Polski oraz Prymasa Polski - Józefa Kardynała Glempa na wniosek biskupa Adama Lepy, ówczesnego Przewodnicz±cego Komisji Episkopatu
do spraw Srodków Społecznego Przekazu.
***
W dniu 26 pazdziernika 2013 odbył się
Walny Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
im. sw. Maksymiliana Marii Kolbego (Sprawozdanie) >>

***

Pierwszym Prezesem KSF w roku 1990 został wybrany sp. Julian Kulenty, wiceprezesami - Zygmunt Gutowski i ks. Wojciech Stokłosa, a sekretarzem - Adam Ekielski
Od roku 1994 do roku 2005 prezesem KSF był Zygmunt Gutowski,
następnie śp. Iwona Romanowska, zaś od roku 2007 do 2013 r prezesem KSF była Danuta Stachyra.
Pierwszym Asystentem Kościelnymi Stowarzyszenia był ś.p. ks. Jan Chrapek - ówczesny generał Zakonu Michalitów, pózniejszy Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej.

Od roku 1994 opiekunem duchownym, Asystentem Koscielnym KSF był do roku 2004 - śp. ksi±dz biskup Zbigniew Kraszewski. Opiekunami duchowymi od 1994 roku, a od roku 2004 - asystentami koscielnymi byli s.p. ojciec Feliks Folejewski z Zakonu Księży Pallotynów (do roku 2016) oraz ojciec Stanisław Piętka - b. gwardian Klasztoru Niepokalanów, a obecnie prezes Rycerstwa Niepokalanej.
            W roku 1991 rozpoczęto produkcję filmów w powołanym w ramach KSF na podstawie koncesji Komitetu Kinematografii
Zespole Filmowym "Edukacja 2000".
W roku 1992 z inicjatywy KSF pod patronatem Prymasa Polski, Ministra Edukacji oraz Prezesa "Wspólnoty Polskiej"zaczęły powstawać Kluby Wideo Edukacja 2000.
Powstało ponad 340 klubów w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Częsć z nich działą do chwili obecnej. W roku 1993 utworzone zostało Centrum Edukacji 2000 szkolące młodych dziennikarzy m.in. dla potrzeb powstających mediów katolickich. W latach 1994-1998 Stowarzyszenie było jednym z głównych inicjatorów reaktywowania przez Zakon Franciszkanów
Radia Niepokalanówi powołania Telewizji Niepokalanów (obecnie - po rezygnacji z licencji - TV Puls) oraz   w pierwszych latach działania - współorganizatorem tych inicjatyw.
  W roku 1999 Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Maksymiliana Marii Kolbego otrzymało dyplom w Konkursie "Pro Publico Bono" na Obywatelską Inicjatywę dziesięciolecia 1989-1999organizowanym pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka o następującym brzmieniu:   "W dowód uznania dla Uczestnika Konkursu  Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego  za dzielność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczypospolitej".
           
Za wspieranie działalności    Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego Walne Zjazdy KSF nadałytytułyHonorowych Członków KSF: ś.p. arcybiskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu, ś.p. biskupowi Władysławowi Miziołkowi, ś.p. biskupowi Janowi Chrapkowi, ś.p. ojcu Henkowi Hoekstra - prezesowi OCIC  śp. biskupowi Zbigniewowi Kraszewskiemu,oraz pierwszemu prezesowi KSF - ś.p. reżyserowi Julianowi Kulentemu.
           Tytuły Honorowych Członków KSF otrzymali również: biskup Adam Lepa, biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, ojciec Feliks Folejewski, ojciec Stanisław Piętka - prezes Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej, ks. prałat - Zdzisław Peszkowski, prof. Andrzej Ruszkowski z Kanady, s. Angela Ann Żukowski (USA) - prezes UNDA, Robert Molhant (Belgia) - sekretarz generalny OCIC.        
            W lutym roku 2001 odbył się kolejny Walny Zjazd KSF, na którym wybranowładze Stowarzyszenia.

Prezesem został wybrany ponownie Zygmunt Gutowski. Wiceprezesami KSF są Andrzej Bogusław Januszewski i Wiesław Domagalski.  Sekretarzem został Romuald Lech Wierzbicki, zaś Skarbnikiem - Danuta Stachyra.Członkami Zarządu wybrani zostali również Elżbieta Cieślik,  Eugeniusz Jachym,   Izabela Orkisz i Iwona Romanowska. W składKomisji Rewizyjnejweszli Michał Kulenty, Helena Pokropek, Artur Stachyra, ks. Antoni Zieliński i Agnieszka Żurakowska.

          Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów AD
i powołuje Komitet Organizacyjny i Dyrektora Festiwalu.
Od roku 1993 KSF jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Filmu i Audiowizji OCIC, która rokrocznie desygnuje członka JuryMiędzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowiei funduje specjalną nagrodę OCIC, podobnie jak na największych festiwalach filmowych na  swiecie. W listopadzie 2001 roku po połaczeniu OCIC z UNDA Katolickie Stowarzyszenie Filmowe obok organizacji UNDA Polska stało sie członkiemMiędzynarodowego Katolickiego Stowarzyszenia Radia, Telewizji i Filmu SIGNIS Polska i przez 3 lata pragnęło doprowadzić do połączenia tych organizacji. Wobec braku dobrej woli ze strony przedstawicieli UNDA Polska oraz braku aktywności - KSF zrezygnowało w roku 2005 z udziału w tej organizacji w Polsce, lecz jest czlonkiem Signis International.

***

W dniu 3 grudnia 2005 w Niepokalanowie odbył sie kolejny Walny Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego in. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem ustępującego Zarządu KSF >>> i sprawozdaniem Komitetu Organizacyjnego Festiwali w Niepokalanowie Walny Zjazd udzielił jednogłośnie absolutorium ustępującym władzom KSF i podziękował członkom dotychczasowych władz oraz
ustępującemu po dwóch kadencjach prezesowi - Zygmuntowi Gutowskiemu
.
Na Zjeździe obecny był ojciec Stanisław Piętka, gwardian Niepokalanowa, Honorowy Członek Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, opiekun duchowy KSF. .
 

Rozmiar: 146544 bajtów     
Na zdjęciach: sprawozdanie finansowe składa skarbnik KSF - Danuta Stachyra, po prawej Elżbieta Cieślik, Lidia Nowicka, Marek Nowicki i Andrzej Januszewski, po lewej - Artur Stachyra.
Na drugim zdjęciu: po lewej - dotychczasowy prezes KSF - Zygmunt Gutowski, zaś po prawej - nowy prezes KSF - Iwona Romanowska. teolog i krytyk filmowy.Do nowego Zarzadu weszli ponadto:dr inż. Andrzej Bogusław Januszewski jako wiceprezes i dyrektor Festiwalu, Danuta Stachyra jako  wiceprezes Ryszard Nowaczewski jako skarbnik,   Elżbieta Cieślik jako sekretarz, członkowie Zarządu - senator dr Jan Szafraniec, wicedyrektor Festiwalu, dr inż. Antoni Zięba. Do Komisji Rewizyjnej wszedl Artur Stachyra jako przewodniczacy, Romuald Lech Wierzbicki jako wiceprzewodniczacy oraz Grażyna Krupska, Małgorzata Jurgowiak i Lidia Nowicka. Omówiono dalsze działani Stowarzyszenia, organizację XXI Festiwalu w Niepokalanowie w dniach 17-21 maja 2005 roku, a takżę - współpracę z mediami, organizację projekcji filmów idystrybucji kaset i DVD>>>

Rozmiar: 194979 bajtów       Rozmiar: 194849 bajtów  
Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Jurgowiak, Ryszard Nowaczewski, Romuald Lech Wierzbicki, Jan Szafraniec, Antoni Zięba, ojciec Stanisław Piętka  i Krystyna Dziob
.
*** Rozmiar: 154479 bajtów
Opłatek członków KSF z Księdzem Prałatem Henrykiem Bartuszkiem - proboszczem Parafii św. Jakuba. Od lewej: Hanna Koch, Iwona Roomanowska, Romuald Lech Wierzbicki, ks. Henryk Bartuszek, Ryszard Nowaczewski, Grażyna Krupska, Zygmunt Gutowski, Danuta Stachyra.
Kolejny tematyczny Kongres Ruchów Katolickich "Mistyka jako droga rozwoju życia duchowego" odbył się 10 grudnia 2005 roku.
W styczniu - Kongres odbył się Kongres na temat kultury. Szczegóły
www.kongresruchow.pl .

***
KSF jest członkiem Międzynarodowej Organizacji SIGNIS >>
oraz członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. >>
***
Protest KSF w sprawie antyreligijnego filmu prezentowanego
w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie

***[Rozmiar: 11223 bajtów]  Festiwal Niepokalanow
 Historia Festiwali

[Rozmiar: 11223 bajtów]
FESTIWAL MAGNIFICAT
BIAŁORUS

[Rozmiar: 11223 bajtów]
SIGNIS


SIGNIS POLSKA

[Rozmiar: 11223 bajtów]
NAGRODY KULENTEGO

[Rozmiar: 11223 bajtów]
Ogólnopolska Rada
Ruchów Katolickich

[Rozmiar: 11223 bajtów]

Centrum Edukacja 2000


Kluby Edukacja 2000


Studio Edukacja 2000