REGULAMIN FESTIWALU                   FESTIVAL REGULATIONS

1. Czas i miejsce

Międzynarodowy Festiwal Filmów Katolickich i Multimediów Niepokalanów 'AD jest imprezą coroczną, odbywającą się w Polsce z reguły po 20 maja każdego roku.

Miejscem Festiwalu jest Teresin Niepokalanów, oddalony od Warszawy o 45 km. Część projekcji festiwalowych i imprez jest organizowana w Warszawie i ewentualnie w innych miastach.

2. Cele Festiwalu

a/ coroczne podsumowanie polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu i multimediów, służących głoszeniu Ewangelii;

b/ wspieranie twórczości filmowej i multimedialnej o wartościach ogólnoludzkich zgodnych z katolicką nauką społeczną;

c/ poszerzenie wiedzy o formach mediów służących przekazywaniu Dobrej Nowiny;

d/ pomocy w międzynarodowej dystrybucji i wymianie dzieł o podanych wyżej wartościach.

3.Patronat i organizatorzy

a/ Patronat nad Festiwalem pełnią: Prymas Polski oraz Komitet Honorowy

Stałego wsparcia Festiwalowi udzielają: Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanów

Komitet Kinematografii, Telewizja Polska oraz innych ministerstw i organizacji.

b/ Organizatorem Festiwalu jest - Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego;

c/ Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich i Multimediów Niepokalanów AD

Komitet Organizacyjny powołuje:

- Komisję Selekcyjną, akceptującą do konkursu filmy zgodne z regulaminem Festiwalu oraz kwalifikującą filmy do Przeglądu Konkursowego w poszczególnych - kategoriach,

- Międzynarodowe Jury Festiwalu, przyznające nagrody regulaminowe i poza- regulaminowe. W zależności od potrzeb - Jury może być podzielone na podkomisje oceniające poszczególne kategorie filmów.

4. Kategorie filmów i multimediów

a/ Zgłoszone filmy będą oceniane w następujących kategoriach :

- filmy fabularne; - filmy dokumentalne; - programy telewizyjne i katechetyczne; - filmy amatorskie.

b/ Ponadto organizowane są przeglądy konkursowe: programów radiowych (reportaż, słuchowisko, krótka audycja cykliczna), nagrań muzycznych na CD, programów komputerowych na CD-ROM oraz stron interentowych www.

c/ Komisja Selekcyjna zastrzega sobie prawo do ostatecznego zakwalifikowania filmów i programów do poszczególnych kategorii.

5. Nagrody

a/ Główną nagrodą Festiwalu jest GRAND PRIX NIEPOKALANÓW 'AD przyznawana niezależnie od kategorii filmu.

b/ W poszczególnych kategoriach filmowych i multimedialnych przewidziane są po trzy nagrody regulaminowe : pierwsza, druga i trzecia.

c/ Międzynarodowa Katolicka Organizacja Filmu i Audiowizji OCIC przyznaje swoją specjalną nagrodę filmową według własnych kryteriów.

d/ Przewiduje się również nagrody specjalne - pozaregulaminowe, ufundowane przez osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy. Nagrody specjalne i regulamin ich przyznawania winny być zgłoszone i zaakceptowane przez Komitet Organizacyjny najpóźniej do dnia otwarcia Festiwalu.

e/ Decyzje Międzynarodowego Jury są ostateczne.

6. Zgłoszenia 

a/ Na Festiwal mogą być zgłaszane filmy i programy zrealizowane w ostatnich trzech latach. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą być zgłaszane dzieła starsze.

b/ Zgłoszenia kopii przeglądowych filmów do przeglądu selekcyjnego będą przyjmowane wyłącznie na kasetach VHS. Programy radiowe i nagrania muzyczne należy przekazywać na kasetach i płytach CD. Przeglądowe kopie filmów i programów pozostają w Archiwum Festiwalu i mogą być wykorzystywane do pokazów niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych.

Każdy film i program winien być zgłoszony na oddzielnej kasecie i opisany na oddzielnym formularzu ZGŁOSZENIA. Filmy mogą być przyjęte w oryginalnej wersji językowej pod warunkiem załączenia
polskiej i /lub/ angielskiej listy dialogowej . Dla filmów i programów w wersji polskiej wymóg ten dotyczy filmów zakwalifikowanych do
Przeglądu Końcowego. Filmy i prace multimedialne należy zgłaszać

w terminie wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia na adres : Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, ul. Barska 2; 02-315 Warszawa. Wszystkie filmy i programy odpowiadające warunkom festiwalu będą umieszczone w KATALOGU FESTIWALOWYM, wydanym w języku polskim i angielskim . Wyniki prac Komisji Selekcyjnej zostaną opublikowane i przesłane zainteresowanym najpóźniej do dnia 20 kwietnia.

Decyzje Komisji Selekcyjnej są ostateczne.

d/ Filmy zakwalifikowane przez Komisję Selekcyjną do Przeglądu Końcowego mogą być prezentowane na Festiwalu  na kasetach video : Betacam, U-matic, S-VHS i VHS w systemie PAL, a także  w miarę możliwości na taśmie filmowej 16 mm i 35 mm,i powinny być przesłane najpóźniej do 10 maja. Koszt przesłania kaset do przeglądu selekcyjnego i konkursowego pokrywają Zgłaszający. Odbiór lub odesłanie kopii konkursowych filmów i programów przesłanych na Przegląd Konkursowy nastąpi po zakończeniu Festiwalu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania w celach promocyjnych m.in. w telewizji fragmentów filmów nagrodzonych.

7. Uczestnictwo w Festiwalu

Zgłoszenia pobytu będą przyjmowane do 15 maja na specjalnych Formularzach. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

8. Program i Uroczyste Zakończenie

a/ Festiwal może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi jak seminaria, dyskusje, wystawy, przeglądy poza konkursowe, występy artystyczne, targi kaset video i sprzętu. Uczestnikom Festiwalu zapewnia się możliwość codziennego uczestnictwa we Mszy Świętej.

b/ Uroczyste zakończenie Festiwalu i rozdanie nagród odbywa się w Warszawie w jednym z ostatnich dni Festiwalu.

Dyrektor Festiwalu
Zygmunt Gutowski