PROJEKT SCENARIUSZA

Wystawa z okazji 50-lecia NATO
“Za wolność Waszą i Naszą – Sprawa Niepodległości Rzeczypospolitej”
/ w tym zbrodnie przeciw Polsce 1939-1989 /
pod patronatem Prof. Alicji Grześkowiak, Marszałka Senatu RP.
KOMITET WYSTAWY

Do wspomnienia o zwycięstwie pod Monte Cassino trzeba więc dołączyć dzisiaj prawdę o wszystkich Polakach i Polkach, którzy w rzekomo własnym państwie stali się ofiarami totalitarnego systemu i którzy na własnej ziemi oddali życie za tę samą Sprawę, za którą oddawali życie Polacy w roku 1939, potem podczas całej okupacji i wreszcie pod Monte Cassino oraz w Powstaniu Warszawskim. Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także 'polskich' instytucji i służb bezpieczeństwa, pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, ażeby nie zamazywać prawdy o naszej przeszłości w tym decydującym momencie dziejów. Kościół wspomina swoich męczenników w martyrologiach. Nie można dopuścić do tego, żeby w Polsce współczesnej, nie zostało odtworzone martyrologium Narodu Polskiego. Taka jest cena, jaką zapłaciliśmy za naszą dzisiejszą Niepodległość.”

Jan Paweł II, Papież, Monte Cassino, 18 maja 1994

WSTĘP – SKĄD PRZYCHODZIMY, DOKĄD ZMIERZAMY

Naród ochrzczony (rola czeskiej Dąbrówki, obu Zjazdów Gnieźnieńskich)

wierny Bogu, Krzyżowi (Sobieski!) oraz imponderabiliom, które

składają się na jego niepowtarzalną tożsamość

Rzeczypospolitej, prawzorem dzisiejszej Unii Europejskiej /Ojczyzny Ojczyzn/ - zniszczona

zaborczością sąsiadów /poza materiałem. ikonograficznym - wielka mapa Rzeczypospolitej

Jagiellonów i mapa “porządku wiedeńskiego”/

- Narody dawnej Rzeczypospolitej w walce o odzyskanie Niepodległości 1768-1918, rola

Piłsudskiego w odzyskaniu Niepodległości przez Polskę oraz próba odbudowania idei

federacyjnej / jagiellońskiej /

- Wielka Ofiara i Chwała oręża polskiego: zwycięstwo nad bolszewizmem w 1920 ratuje Europę!

/Orędzie kard. Hlonda po śmierci Piłsudskiego/ - tak jak i później Powstanie Warszawskie

- 20-lecie Niepodległości, wywalczonej polskim mieczem / a nie darowanej przez Wilsona czy

Lenina /: rola W. Wilsona w utworzeniu “porządku wersalskiego” / mapa /

budowy czołgów i samolotów na terenie Rosji Sowieckiej /Ukraina/

Ukazywanie nie tylko martyrologii, ale przede wszystkim sukcesów, wyszukiwanie bohaterów do naśladowania przez młodzież, podawanie alternatywnych wariantów /rok 1920 i 1944: ewentualny rozwój wydarzeń, gdyby Warszawa nie podjęła dwukrotnie walki, alternatywa przystąpienia Polski do Paktu Antykominternowskiego!/

 

 

CZĘŚĆ 1 – POCZĄTEK II WOJNY ŚWIATOWEJ

- układ Ribbentrop-Mołotow:

- zdjęcie z sesji podpisania paktu

- tajny protokół

- mapa podziału RP na strefy wpływów z podpisami Stalina i Ribbentropa

- podział Polski i Europy Wschodniej / m.in. informacja z “Dziennika Chicagowskiego z 19 IX 1939 /

- duch układu hitlerowsko-sowieckiego po półwieczu – mapa przedstawiająca kształt dzisiejszej Europy Środkowej i Wschodniej.

CZĘŚĆ 2 – II WOJNA ŚWIATOWA

- agresja niemiecka 1 IX 1939:

i Kriwoszeina /

“Witamy Was, Polacy” /

W tej części należy wykorzystać eksponaty Muzeum WP w Warszawie, Muzeum Gen. Sikorskiego w Londynie / i inne placówki krajowe i zagraniczne / celem wyeksponowania sprzętu bojowego, zwłaszcza polskiego pochodzenia /Enigma!/ lub na którym walczyli Polacy odnosząc znaczące sukcesy / m.in. zasługi polskich lotników /.

Wykorzystanie plastycznej mapy Europy z Bliskim Wschodem i Afryką Północną jako szlaku Żołnierza Polskiego.

 

 

 

 

CZĘŚĆ 3 – W KRAJU OKUPOWANYM PRZEZ III RZESZĘ I SOWIETY

/motywacja ideologiczna: niearyjskość i podczłowieczeństwo/

Litwinach, Ukraińcach itd. ze względów ideologicznych / nie byli komunistami - a dla oficerów

WP zemsta za r. 1920 / oraz przy współudziale inspirowanych przez Moskwę i Berlin grup na

Wołyniu, Białorusi i Wileńszczyźnie. W czerwcu br. rękoma Ukraińców na polu bitwy pod

Żółtymi Wodami został wzniesiony Pomnik Pojednania, na którym umieszczono napisy w

języku ukraińskim, białoruskim, litewskim i polskim: “Rzeczpospolita wszystkim swoim

dzieciom”

i zorganizowało Polskie Państwo Podziemne ze wszystkimi strukturami cywilnymi i

wojskowymi. Akcja “Burza”. Zryw Powstania Warszawskiego. Alternatywa. Warszawa po raz

drugi ratuje Europę. Niesłychana zdolność odtworzenia potencjału wojskowego na 63 dni walk:

najdłuższa polska bitwa.

- sprawa “katyńska”:

Ekspozycja przedstawi wymodelowany dół śmierci z realiami wydobytymi podczas ekshumacji: natomiast wewnątrz wokół tego pawilonu zostanie pokazanych ponad 5 tys. powiększonych zdjęć zamordowanych jeńców – zidentyfikowanych oficerów WP. Również w tym pawilonie – odlana w brązie miniatura Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. / własność Fundacji PiPnW /

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 4 – ZBRODNIE NA MATKACH I DZIECIACH

CZĘŚĆ 5 – POLSKA ODDANA STALINOWI

/13 II 1945 rząd RP odrzucił Jałtę /

Polonia Amerykańska w służbie odzyskania Niepodległości / materiały fotograficzne /

i dwu państw niemieckich – bez Polski /

Wywiad Cartera dla W. Ziembińskiego z 31 grudnia 1977 roku /org. Tekst angielski/

Potępienie Jałty i podziału Europy przez wiceprezydenta USA G. Bush'a /23 IX 1983/

Rola płk. R. Kuklińskiego w uniknięciu zagłady atomowej Polski i świata zachodniego:

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 6 - STRATY CZASU WOJNY

Łącznie: – ponad 10 mln

obywatele RP deportowani do Sowietów – 1 114.000

/ mieszkańcy terenów zaanektowanych przez Moskwę /

mieszkańcy innych obszarów RP również – 336.000

wywiezieni na Wschód

wysłani do pracy przymusowej w ZSRR – 140.000

/ gł. kopalnie /

obywatele RP wcieleni przymusowo do Armii Czerwonej – 210. 000

aresztowani cywile – 250.000

jeńcy polscy wzięci do niewoli w 1939 r. - 181.000

jeńcy RP internowani na Litwie i Łotwie później przejęci przez Sowietów – 12.000

aresztowani, deportowani, internowani

/ gł. żołnierze AK / w 1944 i 1945 – 50.000

górnicy Górnego Śląska i Cieszyńskiego deportowani

do pracy przymusowej w głębi ZSRR na pocz. 1945 - 10.000

Obywatele RP deportowani na roboty w

Rzeszy z GG i Okr. Białostockiego do 7 VII 1944 - 1 214. 000

z Powstania Warszawskiego - 67.000

z GG w XI i XII 1944 - 16.000

z ziem wcielonych do Rzeszy - 670.000

z ziem zabużańskich - 500.000

biologiczne straty ludności polskiej 3. 100. 000

biologiczne straty ludności żydowskiej RP 2. 800. 000

deportacje na tereny Niemiec obyw. RP 2. 300.000

wychodźstwo wojenne z RP obywateli 1 000. 000

- narodowości polskiej 600. 000

- narodowości żydowskiej 300. 000

Ludność pozostała poza granicami RP

w wyniku zmiany granic – łącznie 8. 700.000

- narodowości polskiej 2. 700.000

Polacy deportowani w głąb ZSRR ponad 3.000 000

Mapa przedstawiająca przesunięcia terytorialne RP w wyniku wojny i decyzji mocarstw

Globalna wycena strat kultury

Nieuregulowana prawnie kwestia odszkodowań za straty terytorialne, represje, zniszczenia itd.

Tajny protokół dodatkowy do narzuconego przez Anglików “Układu Sikorski-Majski”:

“ Różne roszczenia o charakterze tak publicznym jak prywatnym będą rozpatrywane w dalszych rokowaniach między obu Rządami.” Rząd moskiewski nie dotrzymał i tego zobowiązania / jak

i wszystkich poprzednich np. wynikających z Traktatu Ryskiego, Paktu o Nieagresji itd. /

25/26 kwietnia 1943 cynicznie zerwał stosunki z rządem gen. Sikorskiego pod pretekstem “katyńskim” – współpracy Rządu RP z Niemcami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 7 – POD DOMINACJĄ SOWIECKĄ

W WALCE O BIOLOGICZNĄ I DUCHOWĄ SUBSTANCJĘ NARODU

- “pełniący obowiązki Polaków” i agenci NKWD na funkcjach politycznych i tzw. Sowietnicy

i zamordowaniu górników w kopalni “Wujek” / akcja KIAP / - foto

INICJATOR: Kongres Solidarności Narodu – KSN / dokumenty po angielsku, foto “łańcucha” /

CZĘŚĆ 8 – ZWYCIĘSTWO WOLNOŚCI W POLSCE

INSPIRACJĄ DLA INNYCH

 

 

 

Wystawa zostanie zaopatrzona w katalogi w wersjach językowych, wyposażona w środki

audio-wizualne z wykorzystaniem światła, dźwięku i projekcji video na dużym ekranie. Towarzyszyć jej będą stosowne wydawnictwa i informatory.

Na terenie amerykańskim wystawa będzie miała swego specjalnego komisarza.

Wystawa przygotowywana przez zespół autorski uwzględni styl wystawienniczy zachodni

i tamtejszą mentalność.

Termin otwarcia Wystawy w Warszawie – 29 listopada 1998, Plac J. Piłsudskiego.

Termin otwarcia w Waszyngtonie – w dniu uroczystej Sesji NATO na Kapitolu.

Sponsorowanie przewozu wszystkich eksponatów zadeklarowały PLL “LOT”.

 

 

 

Warszawa, 6 sierpnia A.D. 1998

Inicjator Wystawy i Koordynator Komitetu:

Wojciech Ziembiński