L.dz. 11/2023                                                                                            Warszawa, dnia  12 kwietnia 2023 r.  

                                                                                                                        Pan/Pani                             

                                                                                                     ………………………………………………………………

           Członkowie i Sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego!

            W związku z przesunięciem terminu Walnego Zjazdu Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego na  sobotę  6 maja 2023  r.  o godzinie 12.00  –
prosimy o  udział w Zjeździe, który odbędzie się w Warszawie  przy ul. Barskiej 2 (sala przy Biurze KSF).
 Przewidziane zakończenie Zjazdu ok. godz. 15.oo.
               Serdecznie zapraszając na Zjazd i prosimy o zgłaszanie propozycji programowych
oraz ewentualnych  uwag do proponowanego  Porządku Obrad:
11.oo  Recepcja , uregulowanie składek przyjmowanie nowych członków KSF
12.oo Wspólna Modlitwa.  Otwarcie Zjazdu w pierwszym terminie
12.15 ew. Otwarcie Zjazdu w II terminie:

 1. Wybór Przewodniczącego Zjazdu
 2. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
 3. Ustalenie quorum Zjazdu
 4. Wybór Komisji Wnioskowej
 5. Przyjęcie Programu Zjazdu
 6. Sprawozdanie Zarządu KSF z działalności w latach 2008-2013
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
  i nadanie zgłoszonym osobom Honorowego  Członkostwa  KSF
 9. Glosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom KSF
 10. Zgłaszanie kandydatur do nowych władz
 11. Wybór Prezesa, wybór Członków Zarządu KSF, wybór Komisji Rewizyjnej
 12. Ogłoszenie wyników  wyborów
 13. Wolne wnioski i ukonstytuowanie się władz
 14. Przyjęcie zgłoszonych wniosków
 15. Zakończenie Walnego Zjazdu KSF ok godz. 15tej    

           Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne uregulowanie składek członkowskich.  Przypominamy, ze od 2006 roku składka miesięczna wynosi 4 zł, zaś dla emerytów i rencistów – 2 zł.
Składki  prosimy wpłacić na nasz rachunek w Banku Pekao  SA w Warszawie   nr 53 1240 6218 1111 0000 4616 2265    bądź przekazem pocztowym na adres:    Katolickie Stowarzyszenie Filmowe,
ul. Barska 2, 02-315 Warszawa, lub w czasie trwania Zjazdu.
Zapraszamy także kandydatów na nowych członków Stowarzyszenia  - deklaracja  członkowska jest dostępna ma stronach KSF 
www.warszawa.mazowsze.pl/ksfniepokalana  i  www.kasfniepokalana.pl

                                            Zapraszamy serdecznie!

                                                       Danuta Stachyra                                   Ryszard Nowaczewski
                                                         skarbnik KSF                                           p.o.    prezes  KSF