Dr Andrzej Owsiński

 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

Ustawa zasadnicza kształtująca charakter i formę państwowości polskiej musi spełniać dwa podstawowe warunki:

- pierwszy, odnoszący się do sposobu jej stanowienia, polegający na wymaganiu reprezentacji zdecydowanej większości narodu w konstytuancie, czemu w oczywisty sposób nie odpowiada obecny Sejm;

- drugi, odnoszący się do konieczności zachowania ciągłości prawnej i historycznej Państwa Polskiego.

Konstytucja XXI wieku nie może być tworem oderwanym od całej naszej przeszłości, lecz musi nawiązywać zarówno do najwspanialszych osiągnięć polskiej historii, jak i wynikać z głęboko pojętego ducha narodu.

Dlatego bardzo ważnym zapisem Konstytucji jest intencja – jej przyświecająca – zawarta najczęściej w preambule. Wzorem takiego dokumentu może być preambuła do Konstytucji marcowej, napisana przez księdza Lutosławskiego.

Tworzeniu Konstytucji musi towarzyszyć poczucie narodowej odpowiedzialności i nie może ona służyć doraźnym celom politycznym tych czy innych ugrupowań. Nie ustrzegła się tego, niestety, również Konstytucja marcowa, w której prerogatywy prezydenta były określane w obawie przed prezydenturą Piłsudskiego. Konstytucja kwietniowa, w której dominował interes państwa – budowana była pod silną prezydenturę następcy Komendanta, jakim miał być Sławek. Niezależnie jednak od intencji, kluczowa rola przypadła tej Konstytucji w okresie wojny, kiedy to – dzięki artykułowi 13 – można było zachować ciągłość państwa i utrzymać ją przez pół wieku.

Jakim szczególnym wyzwaniom, które przynosi wiek XXI, powinna odpowiadać współczesna Konstytucja?

Po pierwsze, powinna stworzyć warunki ochrony tych podstawowych wartości, decydujących o życiu narodu, które były dotkliwie narażone w ciągu ostatniego półwiecza. Będzie to zarazem ochrona życia narodu, stworzenie warunków dla godziwej egzystencji ludzkiej, ochrona moralności chrześcijańskiej i tradycji narodowej, przygotowanie do życia w społeczeństwie i gotowości poświęcenia dla ojczystej sprawy.

Po drugie, powinna dać podstawę dla organizacji nowoczesnego, demokratycznego i praworządnego aparatu władzy państwowej. Wymagane jest szczególnie zapewnienie autonomiczności wszystkich rodzajów władzy państwowej i jego roli jako arbitra. Niezależnie od zakresu kompetencji prezydenta – nie może być obniżany jego autorytet przez wplątywanie go w polityczne przetargi.

Podstawową siłę państwa stanowią niezależne organizacje jego obywateli. Stąd zapewnienie warunków dla rozwoju i działania wszelkich związków samorządowych, w tym szczególnie samorządu terytorialnego – i nadanie im uprawnień władzy publicznej – stanowi to zasadniczy wymóg ustrojowy.

Jesteśmy świadkami procesu integracji kulturowej Europy, niestety, nie zawsze pod najlepszymi auspicjami – dotyczy to głównie kultury, właściwie subkultury masowej, która przejawia się w odrzuceniu tradycyjnych wartości kultury chrześcijańskiej na rzecz bezmyślnego używania. Przeciwdziałać temu zjawisku można przez wzmożenie ochrony dóbr polskiej kultury i właściwą edukację.

Polska Konstytucja XXI wieku musi znaleźć rozwiązanie harmonizujące wychowanie w rodzinie i szkole – w kierunku osiągnięcia jak najwyższego poziomu wiedzy przy wszczepieniu przywiązania do rodzimej kultury.

Polska, która przez niemal trzy ostatnie wieki swojej historii pozbawiona była suwerenności państwowej, musi ze szczególną troską strzec swej niezawisłości. Problem ten staje się aktualny w świetle nieuchronnej integracji europejskiej. Niewątpliwie proces jednoczenia Europy przynosi – jako konsekwencję – dostosowanie prawa wewnętrznego do zasad przyjętych wspólnie przez wszystkich członków Wspólnoty. Nie może on naruszać obowiązku negacji ze wszystkimi członkami Wspólnoty przy równoczesnym zakazie z góry zgody na percepcję, a nawet dominację prawa zewnętrznego.

Tryb postępowania w przypadku konieczności zastosowania przepisów ogólnoeuropejskich musi być dokładnie określony – tym bardziej, że nie możemy w chwili obecnej przesądzić, w jakim kierunku potoczą się losy zjednoczonej Europy.