Hm Feliks Borodzik (ZHR)

STANOWISKO W SPRAWIE DYSKUSJI NAD KSZTAŁTEM RZECZPOSPOLIEJ

V Walny Zjazd ZHR – wychodząc z ideowego przesłania służby Bogu, Polsce i bliźnim i uznając system wychowania za decydujący dla przyszłości Państwa Polskiego – pragnie zwrócić uwagę na konieczność wskazania w dyskusjach publicznych na wartości stanowiące o naszej tożsamości i będące drogowskazem dla młodego pokolenia:  

- na nadrzędność prawa naturalnego nad stanowionym,

- na rodzinę jako na jedyną drogę w XXI wiek i trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa,

- na naród jako gwarancję suwerenności Rzeczypospolitej,

- na tradycje 1000-lecia naszej państwowości, wyrastającej z łacińskiej i chrześcijańskiej kultury Europy,

- na życie ludzkie, które winno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci,

- na moralnie i etycznie kształtowane życie publiczne.

To nasze stanowisko wynika z troski wychowawców o dobro wspólne, jakim jest Polska. Ci, którzy w tej chwili prowadząc debatę nad Konstytucją decydują o kształcie Rzeczypospolitej i ci, którzy decydować będą w przyszłości, powinni pamiętać, że każda decyzja w sferze wartości ma swoje znaczenie wychowawcze i w sposób najbardziej istotny wpływa na przyszłość Polski.

ZHR wobec Konstytucji

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wychowuje metodą skautową młodych ludzi do służby Bogu, Polsce i bliźnim, uwzględniając polską tradycję chrześcijańską i narodową. Nie może więc być dla nas obojętną sprawa Konstytucji, która jest przecież podstawowym dokumentem decydującym zarówno o wychowaniu i postawach przyszłych obywateli, jak i o przyszłości Państwa Polskiego.

Stoimy u progu trzeciego tysiąclecia – przed nami nowe wezwania – potrzeba czytelnego świadectwa wiary, nadziei i miłości. Potrzebuje tego zwłaszcza młodzież, którą wdrażamy do podejmowania odpowiedzialnych zadań, uczymy poszanowania całego dzieła stworzenia, a przede wszystkim godności każdego człowieka. Uczymy odróżniania prawdy od fałszu, dobra rzeczywistego od złudnych pozorów. W naszej pracy szczególną rolę odgrywa osobisty przykład instruktora, jego postawa patriotyczna, jego jednoznaczność ideowa i moralna.

W pierwszych dniach marca 1997 r. obradował V Zjazd ZHR, w którym uczestniczyli instruktorzy z całej Polski. W czasie dyskusji nad problemami wychowawczymi zwrócono uwagę na bezpośrednie związki zachodzące między wychowaniem a oficjalnym uznaniem wartości, stanowiących o naszej tożsamości i będących drogowskazem dla młodego pokolenia.

Chodzi tu przede wszystkim o uznanie:

- nadrzędności prawa naturalnego nad stanowionym,

- rodziny jako jedynej drogi w XXI wiek i trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa,

- narodu jako gwarancji suwerenności Rzeczypospolitej,

- tradycji 1000-lecia naszej państwowości, wyrastającej z łacińskiej i chrześcijańskiej kultury Europy,

- życia ludzkiego, które winno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci,

- konieczności moralnego i etycznego kształtowania życia publicznego.