logo.jpg (140549 bytes)

Zadaniem Klubów Internetowych „Polska – Europa - Polonia” jest udostępnianie członkom i innym zainteresowanym osobom możliwie pełnej informacji na temat korzyści wynikających z rozwoju techniki i nowoczesnych technologii oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Społeczeństwo Informacyjne ma charakteryzować się m.in. tym, że ponad połowa dochodu narodowego będzie pochodziła z wykorzystania możliwości jakie daje nowoczesna technologia i informatyka. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii może nastąpić:
- ułatwienie komunikacji międzyludzkiej, szybki dostęp do informacji z całego świata,
- stworzenie przyjaznej i skutecznie działającej administracji, łatwiejszy kontakt z urzędami
- ułatwienie nauczania nowoczesnych technik i prowadzenie zdalnej edukacji przez internet,
- zmniejszenie bezrobocia ułatwiając m.in. zwiększenie liczby miejsc pracy w małej i średniej przedsiębiorczości oraz w nowych zawodach związanych z technikami komputerowymi i internetem, dostęp do informacji na temat wolnych miejsc pracy, a także ułatwienie pozyskiwania pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez Internet (tele-praca),
Celem powołania klubów w kraju i poza jego granicami jest również nawiązanie ściślejszej łączności z Polakami zamieszkującymi poza Ojczyzną i włączenie przedstawicieli ponad 15-milionowej Polonii do dyskusji na temat przyszłego rozwoju naszego kraju. Ułatwiłoby to Polsce i Polakom znalezienie w najbliższej przyszłości godnego naszej historii i tradycji miejsca w świecie i w Europie. Szybkie porozumiewanie się w tym zakresie zapewnić mają informacje umieszczane na stronach internetowych, coroczne przeglądy polonijnych programów radiowych i telewizyjnych podczas Międzynarodowego Festiwalu w Niepokalanowie, a także - łączność z szeroko rozwijaną siecią klubów w kraju i zagranicą - przy użyciu nowoczesnych środków technicznych, w tym telewizji internetowej.
Powoływanie Klubów Internetowych PEP winno również ułatwić rozwój społeczności lokalnych, tworzenie nowych miejsc pracy i przygotowanie do zawodów wymagających opanowania nowoczesnych technologii. Służyć temu ma gromadzenie w klubach szerokiego zestawu materiałów drukowanych, kaset audiowizualnych, programów multimedialnych oraz baz danych ułatwiających szybki dostęp do zgromadzonych w internecie zasobów z całego świata.
Krajowa Rada Klubów Internetowych „Polska- Europa-Polonia” koordynuje program działania klubów
i wspiera bieżącą ich pracę. W skład Krajowej Rady wchodzą przedstawiciele organizacji powołujących Kluby: Zygmunt Gutowski - przewodniczący Rady Klubów Internetowych PEP, inicjator powołania klubów, Ryszard Łączyński – prezes Fundacji dla Warszawy, Mariusz Ambroziak - prezes Brokerskiego Centrum Ubezpieczeniowego AMA, Gniewomir Rokosz-Kuczyński – prezes Europejskiego Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ignacy Sobczak - prezes Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy i Współpracy „Mazowsze”, Piotr Konarski – sekretarz Rady Klubów
W skład Rady Klubów z głosem doradczym wchodzić będą również przedstawiciele lokalnych klubów, patronów, sponsorów oraz najbardziej aktywnych członków. Do prowadzenia bieżącej działalności Rada wyłoni ze swego składu Zarząd, który będzie jednocześnie prowadził działalność Krajowego Klubu Internetowego PEP w Warszawie.
Lokalne Kluby Internetowe PEP mogą być powoływanie w kraju i zagranicą w drodze inicjatyw lokalnych, zarówno przez władze samorządowe, indywidualnych przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. Kluby winny dysponować lokalem umożliwiającym udostępnianie materiałów informacyjnych zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej (urządzenia audiowizualne, komputer, internet), jak i organizowanie cyklicznych spotkań na tematy uzgodnione. Nazwę Klub Internetowy „Polska-Europa-Polonia” mogą przyjmować jedynie kluby zarejestrowane przez Krajową Radę Klubów, które wniosą wpisowe i będą na bieżąco opłacały składki klubowe w formie wpłat pieniężnych bądź też pozyskiwanie sprzętu czy dotacji od sponsorów.. Kluby te będą wyposażane przez Krajową Radę w materiały informacyjne i promocyjne oraz uzyskają wsparcie poprzez promocje ich działalności na stronach www Klubów, przy tworzeniu własnych stron internetowych, przy organizacji imprez i szkoleń oraz nawiązywania kontaktów ułatwiających prowadzenie bieżącej działalności.

                                           

KLUBY INTERNETOWE „POLSKA-EUROPA-POLONIA” (2)
Zasady powołania Klubu Internetowego „Polska-Europa-Polonia”
Klub internetowy PEP może powołać osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptuje cele i program działania Krajowego Klubu Internetowego PEP oraz zobowiąże się wypełniać nałożone na Klub zadania i obowiązki,
w tym dokonać opłaty wpisowej, regularne opłacać składki klubowych oraz aktywnie uczestniczyć w działalności programowej. Członkostwo może być indywidualne lub zbiorowe
Klubem Lokalnym (Członkiem Zbiorowym) może zostać organizacja lub osoba indywidualna, która podejmie się zorganizowania działalności klubowej m.in. utworzenia w dostępnym w określonych godzinach lokalu punktu informacyjnego (ew. połączonego z inną własną działalnością, również komercyjną). Organizator Klubu winien zapewnić m.in. dostęp do internetu, biblioteki czasopism i wydawnictw związanych z nowoczesnymi technologiami oraz informacjami na temat Polonii i integracji europejskiej, biblioteki kaset i płyt z muzyką różnych krajów, filmów wideo, programów TV (telewizja kablowa lub satelitarna), wydawnictw multimedialnych na CD-ROMach oraz możliwość organizowania dla kilkudziesięciu osób cyklicznych, połączonych z prezentacją sprzętu, potraw czy usług, spotkań klubowych z udziałem członków Krajowej Rady Klubów i zaproszonych przez nich organizacji czy sponsorów.
1/ wypełni ankiety i wniesie opłatę wpisową w wysokości 500 zł
2/ zobowiąże się do wnoszenia opłaty kwartalnej z góry w wysokości 500 zł
lub też przy jednorazowej wpłacie rocznej - w wysokości 1500 zł
Po dokonaniu tych formalności Klub Lokalny może zostać wpisany do Krajowego Rejestru Klubów IPEP.
Kluby Lokalne mogą pobierać na swoja działalność miesięczne opłaty członkowskie od członków indywidualnych w wysokości ustalonej (dodatkowe opłaty jak i ew. zniżki dla uczniów i studentów wymagają zgody członków klubu). Opłaty wpisowe przekazywane winny być do Krajowej Rady Klubów i mają służyć na pokrycie kosztów m.in. prowadzenia rejestru, wydawania legitymacji i regulaminu klubów, rozsyłania bieżących informacji i biuletynów. Klub lokalny może również pozyskiwać sponsorów, jednak przy włączaniu ich do działalności ogólnej (umieszczaniu na stronach www klubów, promocja podczas imprez ogólnokrajowych, umieszczenie informacji w całej sieci klubów itp.) – połowę wpływów lub wsparcia sprzętowego przekazuje do dyspozycji Krajowej Rady Klubów. Członkowie indywidualni lub zbiorowi Klubu wpisani do Krajowego Rejestru Klubów Internetowych PEP otrzymują legitymacje klubowe lub dyplom, na których podstawie mogą ubiegać się o przywileje związane z członkostwem i możliwość powoływania się na przynależność do organizacji klubów Internetowych PEP. Materiały i usługi prezentowane w klubach winny być uzgadniane ew. zatwierdzane przez Krajową Radę Klubów Internetowych PEP w Warszawie.
Członkiem Indywidualnym może zostać osoba wpisana do Krajowego Rejestru Klubów IPEP po:
1/ wypełnieniu ankiety i wniesieniu opłaty wpisowej w wysokości 50 zł
2/ Zobowiązaniu się do opłacania z góry składki kwartalnej w wysokości 60 zł lub 200 zł przy wpłacie rocznej
Członkami klubów mogą być osoby pełnoletnie akceptujące cele klubów „Polska-Europa-Polonia” ew. osoby niepełnoletnie za zgoda rodziców. Członkowie opłacają na bieżąco składki i uczestniczą aktywnie w działalności klubów, wyjaśniając cele klubów i promując ich działalność, pozyskując sponsorów i dotacje na ich działalność. Członkowie klubu mogą w oparciu o szczegółowe zasady ustalone w klubie lokalnym:
a/ korzystać ze sprzętu, lokalu klubowego i dostępu do urządzeń klubowych, w tym internetu
(ew. własne skrzynki e-mailowe) na ustalonych przez kierownictwo zasadach.
b/ uczestniczyć w rozbudowie i udoskonaleniu stron internetowych klubów
c/ uczestniczyć na zasadach pierwszeństwa w imprezach i kursach organizowanych przez kluby
d/ nabywać po cenach preferencyjnych sprzęt i produkty proponowane przez sponsorów klubów
e/ inicjować imprezy z wykorzystaniem lokali klubowych i sprzętu na specjalnie ustalonych zasadach
f/ / korzystać ze zbiorów klubów i otrzymywać bieżące informacje na temat inicjatyw klubów i ich sponsorów
g/ uzyskiwać w miarę możliwości pomoc w podejmowaniu dodatkowych prac.
Członkiem Honorowym
może zostać osoba lub organizacja uznana za wybitnie zasłużoną dla działalności Klubów. Członek Honorowy jest zwolniony z opłacania składek i może uczestniczyć z głosem doradczym w spotkaniach Rady Klubów.
Partnerem Klubów może być osoba lub organizacja, która zadeklaruje aktywny udział w organizacji spotkań klubowych (konferencje, seminaria) i jej wkład rzeczowy lub finansowy wyniesie powyżej 10 tys. zł rocznie.
Członkiem Wspierającym może być organizacja, która udzieli pomocy przy działalności Klubów w postaci udostępnienia lokalu, przekazania sprzętu lub materiałów bądź wsparcia finansowego.
Sponsorzy jednorazowi mogą liczyć na promocję w sieci klubów w przypadku wpłacenia minimum 1.000 zł
Patronem Medialnym może zostać organizacja, która zobowiąże się do stałego wspierania medialnego działalności klubów.
Adres: Rada Klubów Internetowych ”Polska – Europa - Polonia”; (Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej); ul. Ząbkowska 23/25; 03-736 Warszawa; POLSKA
Kontakt: tel. (+48) 0-602 126 206; (+48 22) 618 17 77 e-mail: fundwaw@waw.pdi.net ; pep@poczta.neostrada.pl