Regulamin

POLONIJNEGO FESTIWALU MULTIMEDIALNEGO "POLSKIE OJCZYZNY 2006"

 1. Termin i miejsce festiwalu

  Przeglądy multimedialne:

  23 maja 2006 r. godz. 17- 21 Uroczyste Otwarcie Festiwalu (przed Pielgrzymka Papieża Benedykta XVI do Polski)
  - Muzeum Kolekcji Jana Pawła II Galeria Porczyńskich w Warszawie
  czerwiec - wrzesień 2006r.projekcje w Warszawie, w Częstochowie i w innych miastach.
  18-19 wrzesnia 2006r.  - projekcje festiwalowe podczas Kongresu Polonii w Częstochowie
  16 października 2006r. -Uroczysta Gala Festiwalu.
  Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych filmów
  – Akademia Polonijna w Częstochowie
  listopad, grudzień– projekcje krajowe i zagraniczne (organizacje polonijne, ambasady)
  grudzień– projekcje podczas Targów Książki Historycznej w Warszawie

 2. Organizatorzy festiwalu

  Akademia Polonijna w Częstochowie
  ul. Pułaskiego 4/6 ; PL 42 – 200 Częstochowa
  tel. + 48 (034) 368 09 21 fax: + 48 (034) 324 96 62
  e – mail:  
  festiwal@ap.edu.pl;   ap@ap.edu.pl;   www.ap.edu.pl

  Fundacja Polska-Europa-Poloniaul. Białostocka 22 lok G ; PL 03 – 741 Warszawa
  tel. +48 602 126 206 tel/ fax: + 48 (022) 398.70.70
  e – mail: 
  festpol@warszawa.mazowsze.pl;  pep@warszawa.mazowsze.pl;   www.warszawa.mazowsze.pl

  Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii w Częstochowie.
  ul. Pułaskiego 4/6 ; PL 42 – 200 Częstochowa
  tel.: + 48 (034) 368 42 27 fax: + 48 (034) 324 96 62
  e – mail:
  sdkp@edu.plwww.ap.edu.pl

 3. Współorganizatorzy

  - Fundacja Młodej Polonii w Warszawie
  - Europejskie Centrum Demokracji Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej w Krakowie
  - Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Częstochowie
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie
  - Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Częstochowie

 4. Cel festiwalu

  Festiwal ma charakter otwarty dla twórców profesjonalnych i amatorów z całego świata zajmujących się problematyką Polonii i Polaków zamieszkujących poza granicami kraju. Celem Festiwalu jest prezentacja środowisk polonijnych w świecie, ich związków z Macierzą, losów Polaków za granicą, ich sukcesów, dokonań, ale także codziennych problemów oraz wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, wzmacnianie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, jego ochronę i pielęgnowanie.Festiwal ma charakter otwarty dla twórców profesjonalnych i amatorów z całego świata zajmujących się problematyką Polonii i Polaków zamieszkujących poza granicami kraju.

  Festiwal Multimedialny ma za zadanie podtrzymywać i upowszechniać tradycje narodowe i państwowe, upowszechniać wiedzę na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej w najnowszych technikach multimedialnych. Ma kształtować postawy patriotyczne, dokumentować historię kultury, polskie doświadczenia historyczne, tradycję i świadomość historyczną Polaków.

  Mile widziane są multimedia, których tematem są osiągnięcia naszych rodaków na całym świecie, ich rola w nowych ojczyznach. Festiwal ma także ukazać bogactwo historycznego dorobku emigracji, a w tym działania Polonii i Polaków za granicą dla podtrzymania tożsamości narodowej, kultywowania języka, kultury i tradycji kraju Ojców. Nagrodzone dzieła poprzez promocję i upowszechnianie z wykorzystaniem najnowszych środków komunikacji medialnej w Polsce i zagranicą będą służyły popularyzacji wiedzy o przeszłości i budzeniu szacunku dla tradycji.

 5. Historia Festiwalu

  Festiwal jest kontynuacją I Międzynarodowego Festiwalu Filmowego zorganizowanego przez Akademię Polonijną w Częstochowie (8 – 11 października 2004r.) oraz I i II Polonijnego Przeglądu Multimedialnego 2004 i 2005 zorganizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe w ramach Międzynarodowych Katolickich Festiwali Filmów i Multimediów w Niepokalanowie.

 6. Kategorie konkursowe

Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:

 1. Zasady uczestnictwa w Festiwalu

 1. Do Festiwalu mogą być zgłaszane dziełazrealizowane po roku 2000.W wyjątkowych przypadkach dopuszczone będą dzieła starsze

 2. Autor lub instytucja zgłaszający dzieło wyraża zgodę na jego prezentację w konkursie i projekcjach związanych z Festiwalem oraz w materiałach promujących Festiwal oraz materiałach pofestiwalowych (kasety, płyty CD i DVD, foldery, plakaty, strony internetowe).

 3. Warunkiem dopuszczenia zgłoszonego materiału do Festiwalu jest wypełnienie i przesłanie na adres Biura FestiwaluKarty Zgłoszenia wraz z Załącznikami.

4. Komisja Kwalifikacyjna pod nadzorem Dyrektorów Festiwalu dokona wyboru filmów i programów, które wezmą udział w pokazach konkursowych. Decyzje Komisji – pracującej na podstawie odrębnego regulaminu - są nieodwołalne i nie jest ona zobowiązana dowyjaśnienia swoich postanowień.

 1. Jury Festiwalu oceni przedstawione przez Komisję Kwalifikacyjną filmy i programy i przyzna nagrody oraz nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach. Jury pracuje na podstawie odrębnego regulaminu.

 2. Nagrody zostaną wręczone w czasie Gali Festiwalowej w dniu 16 października 2006r. w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

 3. Za organizację imprezy odpowiedzialni są Dyrektorzy Festiwalu, który wspólnie będzie także rozstrzygali kwestie nieobjęte powyższymi regulacjami.

 4. Uczestnicy Festiwalu biorą w nim udział na własny koszt.

8. Warunki techniczne zgłaszanych filmów i programów

 1. Do zakwalifikowania przez Komisję Kwalifikacyjną należy nadesłać kopie pracna nośniku DVD, CD, CDROMw nieprzekraczalnym terminie do
  30 września 2006wraz z Kartą Zgłoszenia oraz Załącznikami na adres Akademii Polonijnej w Częstochowie lub Fundacji Polska-Europa-Polonia w Warszawie.
  Nadesłane prace i materiały pozostaną w archiwum Festiwalu

 2. Do każdego zgłoszonego filmu, reportażu lub programu telewizyjnego powinna być wypełniona i podpisanaKarta Zgłoszenia wraz z Załącznikami. Stanowi ona jedyną podstawę do skatalogowania i ewidencji audycji (Karta jest dostępna w Biurach Festiwalu oraz na stronach internetowych:www.ap.edu.pl/festiwallubwww.warszawa.mazowsze.pl/festpol)

 3. Podpisanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Festiwalu.

 4. Do pokazów festiwalowych dopuszczone będą tylko filmy i programy zgłoszone i dostarczone na nośniku zaznaczonym w Karcie Zgłoszenia.

 5. Kopie filmów i programów biorących udział w projekcjach festiwalowych należy dostarczyć do Organizatorów (na zgłoszonych nośnikach)co najmniej 1 tydzieńprzed rozpoczęciem Festiwalu.

 6. Każdy film i program musi być opatrzony tytułem, nazwiskami autorów oraz napisami końcowymi z datą produkcji.

 7. Każdy film, reportaż i program TV musi być nadesłanyna osobnym nośnikuustawionym na początek programu.

 8. Każde dzieło powinno być opatrzona informacją podającą w sposób trwały tytuł audycji i nazwisko autora(ów).

 9. Niedopełnienie powyższych warunków może spowodować niedopuszczenie dzieła do udziału w Festiwalu.

 10. Dyrektorzy Festiwalu mogą zaprosić do pozakonkursowego pokazu festiwalowego film lub program, który nie będzie podlegał ocenie Komisji Kwalifikacyjnej

9. Nagrody festiwalowe

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Multimedialnego “Polskie Ojczyzny 2006” przewidują następujące nagrody:

 1. Grand Prixdla najlepszego dzieła w kategorii filmów, programów radiowych i programów multimedialnych oraz stron internetowych www.

 2. Nagrody regulaminowe w poszczególnych kategoriach.
 3. Nagrody specjalne.
  Jury ma prawo do innego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne

10. Informacje końcowe

 1. Nagrody festiwalowe zostaną wręczone autorom lub upoważnionym przez nich reprezentantom na ceremonii rozdania nagród na zakończenie Festiwalu. Nagrodzeni nieobecni twórcy otrzymają nagrody w terminie późniejszym.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skopiowania filmów i programów TV, biorących udział w Festiwalu dla celów selekcyjnych i promocyjnych oraz ich wykorzystania w materiałach festiwalowych.

 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Festiwalu.


Dyrektorzy Festiwalu:

ks. prof. dr Andrzej Kryński, Prorektor Akademii Polonijnej

red. mgr inż. Zygmunt Gutowski,Prezes Fundacji Polska – Europa – Polonia

o. prof. dr hab. Bolesław Rakoczy,Sekretarz Generalny Światowego Stowarzyszenia
Dziedzictwa Kulturowego Polonii, Prorektor Akademii Polonijnej