Rozmiar: 11223 bajtów  
          Fundacja Polska–Europa-Polonia
---------https://warszawa.mazowsze.pl
                  Fundacja Polska Europa Polonia
                 ---ul. Meissnera 7/9 ; 03-982 Warszawa
;
               e-mail:pep@fundacjapep.pl...pep@warszawa.mazowsze.pl
                      tel. (+48 22) 502 496 181 ; (+48) 602 126 206  
               NIP 1132524806,  KRS 0000224827;   Regon 015896482
                 Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1053 1111 0010 0567 7112

FUNDACJA POLSKA-EUROPA-POLONIA

Celami działania Fundacji Polska-Europa-Polonia zarejestrowanej 23 grudnia 2004 r. jest m.in. zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, promocja polskiej kultury i sztuki w kraju i zagranicą, ułatwienie nauczania za pomocą nowoczesnych technik i zdalnej edukacji przez internet, działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i przygotowania do zawodów wymagających opanowania nowoczesnych technologii oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwianie dostępu do informacji o wolnych miejscach pracy, wsparcie rozwoju gospodarczego i kulturowego terenów szczególnie zaniedbanych, opieka nad młodzieżą w tym pochodzącą ze środowisk dysfunkcyjnych i niepełnosprawną ruchowo oraz osobami bezrobotnymi i upośledzonymi, jak również działanie na rzecz przyjaznej i skutecznie działającej administracji.
Fundacja Polska - Europa - Polonia działa w oparciu o kilkuletnie doświadczenia Programu Edukacyjno-Rozwojowego Społeczeństwa Informacyjnego “Polska-Europa-Polonia”. powołanego w czerwcu 2002 r. przez kilka organizacji pozarządowych. Program powstał w celu przygotowania Polaków nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie do pełniejszego wykorzystywania nowoczesnych technologii dla dalszego rozwoju kraju oraz poprawy poziomu życia jego mieszkańców, a także promocji polskiej kultury i sztuki w kraju i zagranicą. Działania podejmowane przez Radę Programu skupiały się na promocji i wdrażaniu wśród samorządowców, przedsiębiorców, uczniów i mieszkańców idei społeczeństwa informacyjnego, jak również budowaniu szerokiej współpracy międzynarodowej. W tym celu Rada Programu współpracowała z organami administracji publicznej wszystkich szczebli, przedstawicielami przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, środowiskami polonijnymi. W ramach organizowanego w czerwcu 2003 r. przez Zarząd m.st. Warszawy Rodzinnego Pikniku Internatów współorganizowała Miasteczko Internetowe, a także organizowała I Rodzinny Piknik Internetowy w Piastowie. Program PEP brał udział w Konkursie o prestiżową nagrodę e-Europe Award 2003 i otrzymał nominację wraz z pięcioma innymi projektami z Polski, Program Edukacyjno-Rozwojowy PEP znajduje się w Rejestrze pozarządowych programów wspierających edukację informatyczną Ministerstwa Edukacji i Nauki.
W ramach Programu Edukacyjno-Rozwojowego Społeczeństwa Informacyjnego PEP oraz działań Fundacji Polska – Europa – Polonia zrealizowano
w latach 2001 - 2005 m.in.:
CYKL KILKUNASTU KONFERENCJI POD WSPÓLNYM HASŁEM: “CZY SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE POBUDZI INICJATYWY LOKALNE?” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem władz lokalnych Płocka, Radomia, Mławy, Piastowa, Mszczonowa, Sochaczewa, Otwocka oraz cykl spotkań z udziałem partnerów Programu. Szczegółowe programy poszczególnych konferencji oraz fotoreportaże znajdują się na stronach internetowych Portalu Warszawy i Mazowsza
www.warszawa.mazowsze.pl
Fundacja PEP współorganizuje także coroczny Konkurs na najlepsze strony internetowe miast, gmin, powiatów i szkół Mazowsza,
CYKL WARSZTATÓW DZIENNIKARSTWA INTERNETOWEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ: Cykl Warsztatów Dziennikarstwa Internetowego oraz Warsztatów Przedsiębiorczości Internetowej przeznaczony był głównie dla młodzieży, w tym pochodzącej ze środowisk zagrożonych patologiami i dysfunkcyjnych. Dotychczas w zajęciach prowadzonych w trakcie roku szkolnego, jak i podczas wakacji wzięło udział ponad 1500 uczniów z Mazowsza.
WARSZTATY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Cykl czterech jednodniowych Warsztatów Społeczeństwa Informacyjnego dla młodzieży pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
- dr. Adama Struzika oraz Prezydenta m.st. Warszawy - prof. Lecha Kaczyńskiego. Celem spotkań była prezentacja nowoczesnych technologii i możliwości ich wykorzystania w nauce, pracy, zabawie. W Warsztatach każdorazowo brała udział 300-400 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Warszawie i na Mazowszu, w tym także uczestnicy Warsztatów Dziennikarstwa Internetowego oraz Warsztatów Przedsiębiorczości Internetowej.
Fundacja Polska-Europa-Polonia jest jednym z inicjatorów i głównych organizatorów corocznego POLONIJNEGO FESTIWALU MULTIMEDIALNEGO "Polskie Ojczyzny", organizowanego dotychczas jako impreza towarzysząca Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów. W ramach Przeglądu ocenianie są filmy, programy radiowe i telewizyjne oraz programy multimedialne i strony internetowe poświęcone życiu i twórczości Polaków poza granicami Ojczyzny. Dotychczas uczestniczyły w nich dzieła nadesłane z 10 krajów świata. Fundacja PEP uzyskała prawa autorskie do wielu filmów i przygotowuje możliwości dystrybucji nadsyłanych dzieł do szkół, samorządów, organizacji oraz indywidualnych rodzin.
Fundacja PEP była inicjatorem udziału Polski w programie edukacji e-learningowej "AdeLe" oraz projektu "Innowator", przekazanych do Instytutu Maszyn Matematycznych. Fundacja jest przedstawicielem w Polsce hiszpańsko - niemieckiego QUALITEASY, autora m.in. programu zarządzania jakością (w tym promocji certyfikatów jakości ISO)
Fundacja Polska-Europa-Polonia jest także jedynym polskim partnerem w międzynarodowym projekcie SEEMP zgłoszonym w ramach europejskiego 6 Programu Ramowego SI W projekcie uczestniczą samorządy, urzędy pracy i szkoły wyższe z kilku krajów europejskich m.in.: Włoch, Francji, Hiszpanii, Belgii, Austrii i Grecji. Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego międzynarodowego Portalu internetowego umożliwiającego wspólne działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia i umożliwienia skutecznego poszukiwania pracy w kraju i zagranicą.
 Kolejnym współrealizowanym przez Fundację projektem jest realizowany
we współpracy z Politechniką Koszalińską projekt VILLAMARE w ramach EFS, ZPORR
dział. 2.3.
W ramach Porozumienia z regionem siostrzanym San Diego (USA) Fundacja współpracuje ze Stowarzyszeniem Polonii w San Diego. We współpracy z organizacją Miast Siostrzanych oraz Siostrzanych Szkół z San Diego, od trzech lat Fundacja PEP organizuje na Mazowszu Światowy Dzień Monitorowania Wody, a w 2007 r. przygotowywana jest organizacja wzajemnej wymiany młodzieży z tych regionów.
W ostatnich miesiącach Fundacja Polska- Europa-Polonia wraz z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania zgłosiła kolejne projekty edukacji w zakresie nowych technologii dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia oraz z Izbą Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich projekt szkolenia elektryków wiejskich i oczekuje na wyniki konkursów. Aktualnie opracowywane są także
2 kolejne projekty z partnerami zagranicznymi. W celu realizacji prac naukowo-badawczych i otoczenia opieką młodych studentów i absolwentów z kraju i zagranicy w ramach Fundacji powołany został w Warszawie Instytut CENT (Centrum Edukacji iNowych Technologii)

Dzięki zgromadzeniu wokół Fundacji wielu wybitnych i doświadczonych specjalistów, jesteśmy gotowi podjąć różne formy współdziałania z administracją rządową i samorządową, przedstawicielami życia gospodarczego i naukowego, uczelniami i szkołami, organizacjami pozarządowymi,
a także - z organizacjami polonijnymi na całym świecie. Oczekujemy także na wsparcie ze strony osób i organizacji zainteresowanych dalszym dynamicznym rozwojem Polski w oparciu o najlepsze tradycje naszego Narodu i serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zygmunt Gutowski - prezes Zarządu+48-602126206  
Magdalena Kozerska - wiceprezes Zarządu+48-502550470
Ryszard Łączyński - dyrektor ds. projektów+48-502404131

 Celami fundacji Polska – Europa – Polonia są w szczególności:

 1. zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz promocja polskiej kultury i sztuki w kraju i zagranicą,
 2. utrwalenie godnego historii i tradycji miejsca Polski w Europie i świecie,
 3. włączenie Polonii do dyskusji i współpracy w działaniach dla rozwoju Polski,
 4. budowanie szerokiej współpracy międzynarodowej;>
 5. >przygotowanie Polaków do pełniejszego wykorzystywania nowoczesnych technologii;
 6. roztaczanie opieki nad młodzieżą w tym pochodzącą ze środowisk dysfunkcyjnych i niepełnosprawną ruchowo,
 7. działanie na rzecz przyjaznej i skutecznie działającej administracji;
 8. ułatwienie nauczania za pomocą nowoczesnych technik i zdalnej edukacji przez Internet,
 9. wsparcie rozwoju gospodarczego i kulturowego terenów szczególnie zaniedbanych, opieka nad osobami bezrobotnymi i upośledzonymi,
 10. działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i przygotowania do zawodów wymagających opanowania nowoczesnych technologii,
 11. działanie na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 12. działanie na rzecz zachowania i rozwoju rzemiosł artystycznych,
 13. >ułatwianie dostępu do informacji o wolnych miejscach pracy,
 14. ułatwienie pozyskiwania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej przez Internet (telepraca),
 15. wspieranie, animacja, inicjowanie i organizowanie aktywności społecznej, zwłaszcza grup i organizacji lokalnych.
  Fundacja realizuje swoje cele poprzez : kontynuowanie i rozszerzanie Programu Edukacyjno -Rozwojowego
  Polska – Europa – Polonia, w szczególności:
 • organizację przeglądów, festiwali i imprez masowych,
 • organizację konferencji, seminariów i kongresów,
 • prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń,
 • doradztwo,
 • działalność medialną w tym wydawniczą;
 1. rewitalizację i odbudowę miejsc kultury i tradycji;
 2. wspieranie inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw lokalnych osób fizycznych i prawnych o celach zbieżnych z celami Fundacji;
 3. współdziałanie z administracją rządową oraz samorządową, krajowymi i zagranicznymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz środowiskami: nauki, gospodarki, kultury i sztuki nad realizacją powyższych celów,
 4. opracowywanie szczegółowych projektów działań,
 5. działalność medialną, w tym wydawniczą,
 6. prowadzenie placówek oświatowych w zakresie szkolnictwa średniego i wyższego,
 7. prowadzenie placówek naukowych i kulturalnych,
 8. organizowanie kształcenia ustawicznego,
 9. udział w programach i projektach międzynarodowych,>
 10. pomoc w pozyskaniu środków, w tym z Unii Europejskiej.

W celu realizacji zadań Fundacja może powoływać w kraju i zagranicą filie Fundacje, ośrodki, placówki i kluby.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDACJA POLSKA - EUROPA - POLONIA
ul. Meissnera 7/9 ; 03-982 Warszawa
;
e-mail:pep@fundacjapep.pl...pep@warszawa.mazowsze.pl


strona www: https://warszawa.mazowsze.pl
pep@fundacjapep.pl 
tel.(+48 22)502 496 181 ; (+48) 602 126 206    
NIP 1132524806,      KRS 0000224827;         Regon 015896482
Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1053 1111 0010 0567 7112