REGULAMIN    XVI  FESTIWALU POLONIJNEGO  "LOSY POLAKÓW 2021”

I.   Termin Festiwalu

XVI  Festiwal Polonijny „Losy Polaków 2021”   (pokazy konkursowe oraz Gala Finałowa)
odbędą się w Warszawie 13 listopada 2021 r.

II.  Miejsce Festiwalu
      Centrum Prasowe SDP Foksal ul. Foksal 3/5, Warszawa

III.  Organizatorzy Festiwalu
 Festiwal od 15 lat organizuje FUNDACJA POLSKA-EUROPA-POLONIA w Warszawie.
Partnerzy: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Fundacji Solidarności Dziennikarskiej SDP.
Festiwal  wspierają Patroni Honorowi Festiwalu – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

oraz  członkowie Komitetu Honorowego, w którego skład wchodzą przedstawiciele  Parlamentu RP, 

władz państwowych, świata nauki i kultury z kraju i zagranicy.
Wsparcia finansowego udziela Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury,

Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Prezes TVP, inni partnerzy prywatni.
Festiwal został zgłoszony do 5-letniego Programu „Niepodlegla”  
www.niepodlegla.gov.pl

IV.  Kategorie konkursowe
Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
         - film dokumentalny 
         - film fabularny  i dokument fabularyzowany
         - film i program telewizyjny 
         - film i program edukacyjny
         - film i program historyczny
         - program radiowy 
         - program i prezentacja multimedialna 
         -  strona internetowa 
oraz w kategorii specjalnej, odnoszącej się do prac w dowolnej technice multimedialnej,

      związanych z tematyką  Festiwalu w danym roku.   
          
V.    Zasady uczestnictwa w Festiwalu
1.   Do  Festiwalu  mogą  być  zgłaszane  dzieła  zrealizowane  po  roku  2000.
2.   Warunkiem przyjęcia do konkursu zgłoszonego materiału  jest wypełnienie i przesłanie 
      drogą elektroniczna (email) Karty Zgłoszenia w formacie doc lub rft na adresy:
      
 pep@fundacjapep.pl  i festiwal@losypolakow.pl  do dnia 15 pazdziernika 2021 r.

 oraz przesłanie pracy na adres email drogą elektroniczną np. wetransfer, vimeo, youtube, ftp itp.

umożliwiającą zapis na dysku lub na nośniku DVD, CD , SD i odtwarzanie bez dostępu do internetu  

Szczegóły: http://www.warszawa.mazowsze.pl/festpol 
3.  Do każdego zgłoszonego filmu, reportażu lub programu telewizyjnego powinna być
     wypełniona osobna Karta Zgłoszenia. Stanowi ona jedyną  podstawę  do katalogowania i  ewidencji audycji. 

Karta jest dostępna na stronach internetowych Festiwalu www.losypolakow.pl     www.warszawa.mazowsze.pl/festpol    
4.  Wysłanie  Karty   Zgłoszenia  jest   równoznaczne   z   akceptacją   warunków   Regulaminu Festiwalu.
5. Do pokazów festiwalowych dopuszczone będą tylko filmy oraz programy zgłoszone   
      i dostarczone na nośniku zaznaczonym w Karcie Zgłoszenia.
7.  Każdy film i program musi być opatrzony tytułem, nazwiskami autorów i producentów
      (właścicieli praw autorskich) oraz napisami końcowymi z datą produkcji.
8.  Każdy film, reportaż i program TV musi być nadesłany na osobnym nośniku.
9.  Każde dzieło powinno być opatrzone informacją, podającą w sposób trwały tytuł
      pracy i nazwisko autora/autorów. Prace w języku obcym muszą być uzupełnione przesłaną  e-mailem

i przetłumaczoną na język polski listą dialogową. Niedopełnienie   powyższych   warunków 

może spowodować niedopuszczenie dzieła do udziału w Festiwalu.
10.   Nadesłane prace i materiały pozostają do dyspozycji organizatorów w Archiwum
       Festiwalu z możliwością ich niekomercyjnych, promujących Festiwal projekcji.
       Autor lub instytucja zgłaszająca dzieło wyraża zgodę na jego prezentację w konkursie  
       i niekomercyjnych projekcjach, związanych z Festiwalem, w materiałach  promujących  
       Festiwal oraz materiałach festiwalowych (płyty CD i DVD, foldery, plakaty, strony internetowe).  
11.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kopiowania dla celów selekcyjnych

     i promocyjnych filmów i programów, biorących udział w Festiwalu oraz ich wykorzystania

    w materiałach festiwalowych.
12.  Fundacja Polska-Europa-Polonia,  organizator i właściciela bazy danych Festiwalu “Losy

       Polaków” nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom czy ogłoszeniodawcom.
       Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO "15/1999" z dnia 13 grudnia

      2017, dane znajdują się w bazie danych Fundacji i mogą być korygowane.
      Adres do korespondencji 
pep@fundacjapep.pl  

VI. Komisja Selekcyjna i Jury Festiwalu
1.   Komisja Selekcyjna pod nadzorem Dyrektora Festiwalu dokona wyboru filmów
      i programów, które wezmą udział w pokazach konkursowych.
 2. Jury Festiwalu oceni przedstawione przez Komisję Selekcyjną filmy i programy oraz 

     przyzna nagrody i nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach.
 3. Decyzje Komisji i Jury są nieodwołalne i nie są one zobowiązane do wyjaśnienia swoich

     postanowień.
 4.  Dyrektorzy Festiwalu mogą zaprosić do pozakonkursowego pokazu festiwalowego film
      lub program, który nie będzie podlegał ocenie Komisji Kwalifikacyjnej.

VII. Nagrody festiwalowe
1.  Organizatorzy  przewidują następujące nagrody:
     a) Grand Prix dla najlepszego dzieła w kategorii  filmów, programów radiowych 
         i programów multimedialnych oraz stron internetowych www.
     b)  Nagrody regulaminowe w poszczególnych kategoriach.
     c)  Nagrody specjalne.
2.   Jury ma prawo do innego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Nagrody festiwalowe zostaną wręczone autorom lub upoważnionym przez nich

    reprezentantom na ceremonii rozdania nagród na Gali Festiwalowej 13 listopada 2021 r
    w Warszawie w Centrum Prasowym SDP w Warszawie.

4. Wysokość nagród finansowych zostanie ogłoszona po ogłoszeniu werdyktu Jury Festiwalu.

 Autorzy nagrodzonych filmów i programów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w uroczystości

wręczenia nagród powinni przesłać na adres pep@fundacjapep.pl krótkie nagranie z podziękowaniem

 za otrzymanie nagrody niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wygranej.
5.  Uczestnicy pokrywają w całości koszty uczestnictwa w Festiwalu.
6. Nieobecni  na zakończeniu twórcy mogą odebrać nagrody w Warszawie lub po uzgodnieniu warunków

na koszt autora - nagrody mogą być przesłane na wskazany adres korespondencyjny.

VIII. Informacje końcowe
1.  Za organizację imprezy odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny Festiwalu, którzy  także

 rozstrzyga kwestie nieobjęte powyższymi regulacjami.
2.  Niniejszy Regulamin wraz z Formularzem Zgłoszenia są  jedynymi dokumentami

 określającymi zasady XVI  Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2021”.

 

 
Komitet Organizacyjny XVI Festiwalu „Losy Polaków 2021”
powołany przez Fundację Polska-Europa-Polonia:

Ryszard Łączyński, dyrektor Festiwalu
red. Magdalena Kozerska, wiceprezes Fundacji PEP
reż. Paweł Woldan, przewodniczący Jury Festiwalu   
red.inż.Zygmunt Gutowski, prezes Fundacji PEP