REGULAMIN    XV  FESTIWALU POLONIJNEGO  "LOSY POLAKÓW 2020”

I.   Termin Festiwalu

     XV  Festiwal Polonijny „Losy Polaków 2020”   (pokazy konkursowe oraz Gala Finałowa)
  odbędą się      w Warszawie 7 listopada  2020 r.

II.  Miejsce Festiwalu
      Centrum Prasowe SDP Foksal ul. Foksal 3/5, Warszawa

III.  Organizatorzy Festiwalu
     Festiwal od 15 lat organizuje FUNDACJA POLSKA-EUROPA-POLONIA w Warszawie.
     Partnerzy: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Fundacji Solidarnosci Dziennikarskiej SDP.
     Festiwal  wspierają Patroni Honorowi Festiwalu – Marszalek Senatu RP oraz Ministerstwo Kultury
     i  Dziedzictwa Narodowego oraz  członkowie Komitetu Honorowego, w którego skład wchodzą
     przedstawiciele  Parlamentu  RP,  władz  państwowych, świata  nauki  i kultury z kraju i zagranicy.
     Wsparcia finansowego udziela Senat RP, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Fundacja PZU.
     Festiwal został zgłoszony do 5-letniego Programu „Niepodlegla” 
www.niepodlegla.gov.pl

IV.  Kategorie konkursowe
     Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
         - film dokumentalny 
         -  film fabularny  i dokument fabularyzowany
         -  program i film telewizyjny 
         - program i film edukacyjny
         - film i program historyczny
         -  program radiowy 
         -  prezentacja multimedialna 
         -  strona internetowa 
     oraz w kategorii specjalnej, odnoszącej się do prac w dowolnej technice multimedialnej,
      związanych z tematyką  Festiwalu w danym roku.   
          
V.    Zasady uczestnictwa w Festiwalu
1.   Do  Festiwalu  mogą  być  zgłaszane  dzieła  zrealizowane  po  roku  2000.
2.   Warunkiem przyjęcia do konkursu zgłoszonego materiału  jest wypełnienie i przesłanie 
      drogą elektroniczna (email) Karty Zgłoszenia w formacie doc lub rft na adresy:
      
pep@fundacjapep.pl  i festiwal@losypolakow.pl  do dnia 15 wrzesnia 2020 r. oraz przesłanie pracy
     na adres
      Biura Festiwalu ul. Foksal 3/5  00-366 Warszawa; tel. +48 602 126 206; 
       drogą elektroniczną np. wetransfer, vimeo, youtube, ftp itp. umożliwiającą zapis na dysku lub na nośniku DVD, CD , SD
       i odtwarzanie bez dostępu do internetu  Szczegóły   
http://www.warszawa.mazowsze.pl/festpol 
3.  Do  każdego  zgłoszonego  filmu,  reportażu  lub  programu  telewizyjnego  powinna  być
     wypełniona osobna  Karta  Zgłoszenia.  Stanowi  ona  jedyną  podstawę  do
     katalogowania  i  ewidencji  audycji. Karta  jest  dostępna  w  na stronach internetowych
      Festiwalu     

www.losypolakow.pl    
www.warszawa.mazowsze.pl/festpol    
5.  Wysłanie  Karty   Zgłoszenia  jest   równoznaczne   z   akceptacją   warunków   Regulaminu Festiwalu.
6.  Do  pokazów  festiwalowych  dopuszczone  będą  tylko  filmy  oraz  programy  zgłoszone  
      i dostarczone na nośniku zaznaczonym w Karcie Zgłoszenia.
7.  Każdy  film  i  program  musi  być  opatrzony  tytułem,  nazwiskami  autorów  i  producentów
      (właścicieli praw autorskich) oraz napisami końcowymi z datą produkcji.
8.  Każdy film, reportaż i program TV musi być nadesłany na osobnym nośniku.
9.  Każde  dzieło  powinno  być  opatrzone  informacją,  podającą  w  sposób  trwały  tytuł 
      pracy i  nazwisko  autora/autorów.  Prace  w  języku  obcym  muszą  być  uzupełnione  przesłaną 
      e-mailemi  przetłumaczoną na język polski listą dialogową. Niedopełnienie   powyższych   warunków  
     może   spowodować  niedopuszczenie   dzieła   do udziału w Festiwalu
10.   Nadesłane   prace   i   materiały   pozostają   do   dyspozycji  organizatorów w Archiwum
       Festiwalu z możliwością ich niekomercyjnych, promujących Festiwal projekcji.
       Autor  lub  instytucja  zgłaszająca  dzieło  wyraża  zgodę  na  jego  prezentację  w  konkursie  
       i niekomercyjnych projekcjach,   związanych   z   Festiwalem,   w   materiałach   promujących  
       Festiwal   oraz materiałach festiwalowych ( płyty CD i DVD,  foldery, plakaty, strony internetowe).  
11.   Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  kopiowania  dla  celów  selekcyjnych  i  promocyjnych 
       filmów  i  programów,  biorących udział  w  Festiwalu  oraz  ich  wykorzystania  w materiałach
       festiwalowych .

12.  
Fundacja Polska-Europa-Polonia,  organizator i właściciela bazy danych Festiwalu “Losy Polaków”
        nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom czy ogłoszeniodawcom.
        Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO "15/1999" z dnia 13 grudnia 2017,
        dane znajdują się w bazie danych Fundacji i mogą być korygowane.
        Adres do korespondencji
pep@fundacjapep.pl  

VI. Komisja Selekcyjna i Jury Festiwalu
1.   Komisja  Selekcyjna  pod  nadzorem  Dyrektorów  Festiwalu  dokona  wyboru  filmów 
      i programów, które wezmą udział w pokazach konkursowych.
 2. Jury  Festiwalu  oceni  przedstawione  przez  Komisję  Selekcyjną  filmy  i  programy
     oraz  przyzna  nagrody  i  nagrody  specjalne  w  poszczególnych  kategoriach.
  3. Decyzje Komisji  i Jury są  nieodwołalne  i  nie  jest  ona  zobowiązana  do wyjaśnienia
      swoich postanowień.
   4.  Dyrektorzy Festiwalu mogą zaprosić do pozakonkursowego pokazu festiwalowego film
        lub program, który nie będzie podlegał ocenie Komisji Kwalifikacyjnej.

VII. Nagrody festiwalowe
1.   Organizatorzy  przewidują następujące nagrody:
          a)  Grand  Prix  dla  najlepszego  dzieła  w  kategorii  filmów,  programów  radiowych  
              i programów multimedialnych oraz stron internetowych www.
          b)  Nagrody regulaminowe w poszczególnych kategoriach.
          c)  Nagrody specjalne.
2.   Jury ma prawo do innego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Nagrody   festiwalowe   zostaną   wręczone   autorom   lub   upoważnionym   przez   nich
     reprezentantom   na   ceremonii   rozdania   nagród   na   Gali Festiwalowej w listopadzie 2020 r
      w    Warszawie w Centrum Prasowym SDP w Warszawie.
4.   Uczestnicy pokrywają w całości koszty uczestnictwa w Festiwalu..
5. Nieobecni  na zakończeniu twórcy mogą odebrać nagrody w Warszawie lub po uzgodnieniu warunków
     na koszt autora – nagrody mogą być przesłane na wskazany adres korespondencyjny.

VIII. Informacje końcowe
1.   Za  organizację  imprezy  odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny Festiwalu, 
      którzy  także  rozstrzyga kwestie nieobjęte powyższymi regulacjami.
2.   Niniejszy Regulamin wraz z Formularzem Zgłoszenia są  jedynymi dokumentami określającymi
       zasady XIII  Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2020”.

 
Komitet Organizacyjny XV Festiwalu „Losy Polaków 2020”
powołany przez Fundację Polska-Europa-Polonia:

 Zygmunt Gutowski dyrektor Programowy
Ryszard Łączyński dyrektor Festiwalu
red. Magdalena Kozerska dyrektor Organizacyjny
reż. Paweł Woldan przewodniczący Jury Festiwalu: