REGULAMIN
XI  FESTIWAL POLONIJNY "LOSY POLAKÓW 2016”
Przegląd Filmów Polskich i Polonijnych

„1050-LECIE CHRZTU POLSKI i ŚWIATOWE DNI MLODZIEŻY”

I.   Termin festiwalu

XI Festiwal Polonijny „Losy Polaków 2016” odbędzie się w Warszawie .

Pokazy konkursowe oraz Gala Finałowa odbędą się w dniu 12 listopada 2016 r. (sobota) 

II.  Miejsce Festiwalu
Projekcje festiwalowe i zakończenie Festiwalu odbędzie się w Centrum Prasowym
Stowarzyszenia Dziennikarzy polskich w Warszawie, ul. Foksal 3.

III.  Organizatorzy festiwalu

FUNDACJA POLSKA-EUROPA-POLONIA

ul. Witolińska 6/44  04-185 Warszawa; tel. +48 602 126 206; 
e–mail: festpol@warszawa.mazowsze.pl ;  www: http://www.warszawa.mazowsze.pl
Partnerzy Stowarzyszenia dziennikarzy polskich i Fundacja Solidarności Dziennikarskiej

IV.  Kategorie konkursowe

Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:

- film dokumentalny  -  film fabularny  i dokument fabularyzowany -  program i film telewizyjny
 - program i film edukacyjny - film i program historyczny -  program radiowy  -  prezentacja multimedialna 
-  strona internetowa  oraz w kategorii specjalnej, odnoszącej się do prac w dowolnej technice multimedialnej,
związanej z tematyką: „1050-LECIE CHRZTU POLSKI i ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY”              

V.    Zasady uczestnictwa w Festiwalu

1.   Do  Festiwalu  mogą  być  zgłaszane  dzieła  zrealizowane  po  roku  2000.

2.   Warunkiem przyjęcia do konkursu zgłoszonego materiału  jest wypełnienie i przesłanie 
Karty Zgłoszenia drogą elektroniczna (email) do dnia 17 października  2016 r. na adres 
festpol@warszawa.mazowsze.pl     oraz przesłanie pracy na nośniku DVD, CD , CD ROM 
 najpóźniej do dnia  2016 roku  na adres Biura Festiwalu

3.   Autor  lub  instytucja  zgłaszająca  dzieło  wyraża  zgodę  na  jego  prezentację  
w  konkursie  i   projekcjach,   związanych   z   Festiwalem,   w   materiałach   promujących   Festiwal  
oraz materiałach festiwalowych ( płyty CD i DVD,  foldery, plakaty, strony internetowe).  
 4.   Komisja  Kwalifikacyjna  pod  nadzorem  Dyrektorów  Festiwalu  dokona  wyboru  filmów 
 i programów, które wezmą udział w pokazach konkursowych.
 Decyzje Komisji  są  nieodwołalne  i  nie  jest  ona  zobowiązana  do wyjaśnienia swoich postanowień.

5.   Jury  Festiwalu  oceni  przedstawione  przez  Komisję  Kwalifikacyjną  filmy  i  programy
oraz  przyzna  nagrody  i  nagrody  specjalne  w  poszczególnych  kategoriach.
6.   Nagrody zostaną wręczone w czasie Gali Festiwalowej w dniu 12 listopada 2016 w Centrum Prasowym SDP w Warszawie.
7.   Za  organizację  imprezy  odpowiedzialni  są  Dyrektorzy  Festiwalu,  którzy  wspólnie  będą także rozstrzygali kwestie
nieobjęte powyższymi regulacjami.
8.   Uczestnicy pokrywają w całości koszty uczestnictwa w Festiwalu.

VI.  Warunki techniczne zgłaszanych filmów i programów

1.  W   celu   zakwalifikowania   przez   Komisję   Kwalifikacyjną   Festiwalu   złożyć   należy  5  egzemplarzy  dzieła 
na  nośniku  DVD,  CD  lub  CD  ROM  ew.  adresu  strony  internetowej wraz  z  Kartą  Zgłoszenia  (wypełnioną komputerowo
i przesłaną  wcześniej  drogą  e-mailową)  w  terminie  do  30 października  2016  r.  na  adres  Fundacji Polska – Europa-Polonia
(z  dopiskiem  „Festiwal  Losy Polaków  2016”.   Nadesłane   prace   i   materiały   pozostają   do   dyspozycji  organizatorów
w archiwum Festiwalu z możliwością ich niekomercyjnych projekcji promujących Festiwal.

2.  Do  każdego  zgłoszonego  filmu,  reportażu  lub  programu  telewizyjnego  powinna  być

wypełniona  i  podpisana  osobna  Karta  Zgłoszenia.  Stanowi  ona  jedyną  podstawę  do katalogowania  i  ewidencji  audycji. 
(Karta  jest  dostępna  w  Biurach  Festiwalu  oraz na stronach internetowych:  www.warszawa.mazowsze.pl/festpol  )

3.  Wysłanie  Karty   Zgłoszenia  jest   równoznaczne   z   akceptacją   warunków   Regulaminu Festiwalu.

4.  Do  pokazów  festiwalowych  dopuszczone  będą  tylko  filmy  oraz  programy  zgłoszone  
i dostarczone na nośniku zaznaczonym w Karcie Zgłoszenia.

5.  Każdy  film  i  program  musi  być  opatrzony  tytułem,  nazwiskami  autorów  i  producentów (właścicieli praw autorskich)
oraz napisami końcowymi z datą produkcji.

6.  Każdy film, reportaż i program TV musi być nadesłany na osobnym nośniku.

7.  Każde  dzieło  powinno  być  opatrzone  informacją,  podającą  w  sposób  trwały  tytuł  pracy i  nazwisko  autora/autorów. 
 Prace  w  języku  obcym  muszą  być  uzupełnione  przesłaną  e-mailem i ew. przetłumaczoną na język polski listą dialogową.

8.  Niedopełnienie   powyższych   warunków   może   spowodować  niedopuszczenie   dzieła   do udziału w Festiwalu.

9.  Dyrektorzy Festiwalu mogą zaprosić do pozakonkursowego pokazu festiwalowego film

lub program, który nie będzie podlegał ocenie Komisji Kwalifikacyjnej.

VII. Nagrody festiwalowe

1.   Organizatorzy  przewidują następujące nagrody:

a)  Grand  Prix  –  dla  najlepszego  dzieła  w  kategorii  filmów,  programów  radiowych  
i programów multimedialnych oraz stron internetowych www.

b)  Nagrody regulaminowe w poszczególnych kategoriach.

c)  Nagrody specjalne.

2.   Jury ma prawo do innego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.

VIII. Informacje końcowe

1.   Nagrody   festiwalowe   zostaną   wręczone   autorom   lub   upoważnionym   przez   nich

reprezentantom   na   ceremonii   rozdania   nagród   na   zakończenie   Festiwalu.   Nagrodzonym. Nieobecni  na zakończeniu
 twórcy mogą odebrać nagrody w Warszawie lub po uzgodnieniu warunków – nagrody przesłane zostaną w terminie późniejszym
na wskazany adres korespondencyjny.

2.   Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  kopiowania  filmów  i  programów  TV,  biorących udział  w  Festiwalu  dla  celów  selekcyjnych 
 i  promocyjnych  oraz  ich  wykorzystania  w materiałach festiwalowych.

3.   Niniejszy Regulamin wraz z Formularzem Zgłoszenia są  jedynymi dokumentami określającymi zasady XI Festiwalu Polonijnego Losy Polaków 2016.

4.   Festiwal  wspierają członkowie Komitetu Honorowego - przedstawiciele  Parlamentu  RP,  władz  państwowych,  świata  nauki  i kultury z kraju i zagranicy.

Komitet Organizacyjny Festiwalu „Losy Polaków 2016”
powołany przez Fundację Polska-Europa-Polonia:

Dyrektor Programowy:  Zygmunt Gutowski
Dyrektor Organizacyjny: Ryszard Łączyński 
Przewodniczący Jury Festiwalu:   reż. Paweł Woldan