Wnioski i postulaty przyjęte na XI Forum Polonijnym „Przyjrzyjcie się powołaniu waszemu”

Obradującym w dniu 21-22.04.2007 r. w Toruniu

 

1.     Wyrażamy stanowczy protest wobec kłamstw i szkalowaniu w liberalnych mediach Radia Maryja, TV Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz personalne założyciela tych dzieł Ojca Tadeusza Rydzyka. Domagamy się wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec znieważających te instytucje, ich Twórcę i Jego współpracowników.

2.     Domagamy się prawnego zagwarantowania życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

3.     Apelujemy do władz o zdecydowane działania mające chronić dobre imię Rzeczypospolitej i Polaków przed ewidentnymi oszczerstwami i szkalowaniem zarówno na terenie kraju jak i w innych regionach świata. W tym celu należy:

a.      Zobowiązać ambasady i konsulaty do reagowania na drodze dyplomatycznej na oszczerstwa

b.     Zobowiązać ambasady i konsulaty do ścisłej współpracy z miejscowymi organizacjami polonijnymi i udzielać im wszelkiej niezbędnej pomocy w walce z oszczercami

c.     Dokonać wreszcie całkowitej wymiany na placówkach dyplomatycznych osób rodowodem z PRL

d.     Przywrócić status Konsula Honorowego Janowi Kobylańskiemu w Urugwaju

4.     Oczekujemy od Senatu RP i MSZ prowadzenia bardziej wyważonej polityki względem polskiej mniejszości na Białorusi, mając na celu zachowanie jedności Polaków. Należy zaprzestać praktyki stosowania bezpodstawnych zakazów wjazdu do Polski poszczególnym osobom ze środowiska polskiego. Popierać odpolitycznienie struktury polskich organizacji powołanych dla celów kulturalno-oświatowych i odrodzenia świadomości narodowej Polaków.

5.     Polonia świata i Polacy zza wschodniej granicy z nadzieją przyjęli słowa ministra Przemysława Gosiewskiego o rozpoczęciu prac nad nowymi ustawami dotyczącymi prawa wyborczego oraz Karty Polaka. Będziemy uważnie przyglądali się postępom w pracach nad ustawami i liczymy na szybkie ich uchwalenie. Ze swej strony postulujemy utworzenie precyzyjnego prawa wyborczego umożliwiającego wszystkim Polakom posiadającym obywatelstwo RP, niezależnie od miejsca zamieszkania, udział w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w wyborach prezydenckich przez wyeliminowanie wszystkich dotychczasowych ograniczeń. Utworzenie jak największej ilości punktów wyborczych, co umożliwi zwiększenie liczby wyborców. Stworzenie okręgu wyborczego poza granicami Polski, w którym wybierać będziemy przedstawicieli Polonii do Sejmu i Senatu RP.

6.     Wnioskujemy, by organizacje Polaków mieszkających na dawnych kresach wschodnich (dzisiejsza Ukraina, Litwa, Łotwa, Białoruś) oraz organizacje polonijne mogły opiniować kandydatury na wyższych urzędników polskich ambasad i konsulatów.

7.     Domagamy się niezwłocznego otwarcia filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie i niedokonywania innych ustaleń w tej materii bez konsultacji ze społecznością polską na Litwie.

8.     Stanowczo domagamy się wypełnienia postanowień Traktatu Polsko-Litewskiego o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy (zwrot ziemi i innego znacjonalizowanego mienia Polakom w Wilnie i na Wileńszczyźnie, przyznanie równego prawa do podwójnego obywatelstwa polskiej mniejszości narodowej, pisownia polskich nazwisk, egzamin maturalny z języka ojczystego w szkołach z polskim językiem nauczania).

9.     Oczekujemy od Rządu RP pomocy w uruchomieniu Domu Polskiego we Lwowie.

10. Zwracamy się do Prezydenta RP o pomoc w oddaniu kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny we Lwowie katolikom, który obecnie jest wykorzystywany jako sala koncertowa.

11. Wnosimy o zmodyfikowanie ustawy o repatriacji w uzgodnieniu z Polakami Kazachstanu.

12. Mając na uwadze ochronę Narodu Polskiego przed degeneracją spowodowaną plagą uzależnień (alkoholizm/narkomania itp.) wnioskujemy, aby Ministerstwo Zdrowia dokonało pełnej analizy stanu wiedzy akademickiej na temat innowacyjnych metod.

13. Uczestnicy Forum mając na względzie ochronę tożsamości Narodu Polskiego przed negatywnymi konsekwencjami napływu imigrantów wnioskuje podjęcie stosownej ustawy.

14. Polacy mieszkający czasowo za granicą (emigracja zarobkowa) wnoszą o stworzeniu sprawiedliwego, zrozumiałego i precyzyjnego prawa podatkowego.

15. Uczestnicy XI Forum Polonijnego wnoszą o dokonanie nowelizacji ustawy nabywaniu nieruchomości w zakresie umożliwienia organizacjom polonijnym zakupu nieruchomości i gruntów rolnych.

16. Oświadczamy, że Polska nie ma żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec innych narodów lub ich organizacji.

 

Z upoważnienia uczestników XI Forum Polonijnego

Komisja Wniosków i Uchwał

 

1.     Stanisław Pieszko, Litwa

2.     Emil Legowicz, Ukraina

3.     Jerzy Darski, USA

4.     Stanisław Godzisz, Kanada

5.     Andrzej Fornalski, Szwajcaria

6.     Marian Kurzac, Brazylia