REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO FESTIWALU
FILMÓW I MULTIMEDIÓW NIEPOKALANÓW 2016

1. Czas i miejsce Festiwalu Niepokalanów 2016

1.1.     Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 'AD zwany w skrócie Festiwalem Niepokalanów ‘AD
jest imprezą coroczną, zainicjowaną przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
i Klasztor Ojców Franciszkanów  w Niepokalanowie. Festiwal odbywa się w Polsce od roku 1986 pod patronatem Prymasa Polski i Rady Episkopatu Polski do spraw Środków Społecznego Przekazu. Tradycyjnego wsparcia przy organizacji Festiwalu udziela Ministerstwo Kultury poprzez Polski Instytut Sztuki Filmowej  oraz Telewizja Polska SA

1.2    W roku 2016 projekcje i i imprezy festiwalowe są organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
w Warszawie oraz w innych miastach w kraju i zagranicą.

1.3.    Zakończenie Festiwalu jest organizowane z reguły w drugiej połowie  maja każdego roku, w terminie ogłoszonym przez
Komitet Organizacyjny. Termin ten może ulegać zmianie.
W roku 2016 ustalono, ze Zakończenie Festiwalu odbędzie się wyjątkowo w październiku 2016 r.

2.    Cele i zadania Festiwalu

         2.1.      coroczne podsumowanie polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu i multimediów, inspirowanego wartościami ewangelicznymi;
2.2.
       wspieranie twórczości filmowej  i multimedialnej pozostającej w zgodzie z katolicką nauką społeczną;
2.3.
       poszerzenie wiedzy o formach mediów służących przekazywaniu Dobrej Nowiny;
2.4.
       pomocy w międzynarodowej dystrybucji i wymianie dzieł o podanych wyżej wartościach. 

3.    Patronat,  organizatorzy i sponsorzy

3.2.    Organizatorem Festiwalu jest  Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego,
  które powołuje Komitet Organizacyjny i Dyrektora Festiwalu oraz zaprasza członków Komitetu Honorowego Festiwalu.

3.1.   Osobisty Patronat nad Festiwalem pełni  Metropolita Warszawski. Patronat Honorowy - Prymas Polski
Do Komitetu Honorowego zapraszani są m.in.
przedstawiciele Episkopatu Polski i ważni
przedstawiciele nauki, kultury i życia społeczno-politycznego

.

3.3.    Stałej opieki Festiwalowi udziela Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej".
 W poszczególnych latach do grona współorganizatorów i partnerów mogą być przyjęte inne organizacje i instytucje.

3.4.  Komitet Organizacyjny powołuje:
-  
 Komitet Honorowy,
-  
 Komisję Selekcyjną,
-   Międzynarodowe Jury

3.5.   Sponsorami Festiwalu mogą być osoby fizyczne i prawne wspierające organizację Festiwalu
w formie darowizn pieniężnych i materialnych oraz poprzez świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz Festiwalu. 

4. Kategorie filmów i multimediów

4.1. Filmy są oceniane w 5 kategoriach konkursowych:  
- filmy fabularne i widowiska telewizyjne,
- filmy dokumentalne, 
 
- programy telewizyjne,
- edukacyjne i 
 katechetyczne
- filmy amatorskie.
                                       

4.2. Programy radiowe są oceniane w dwóch kategoriach konkursowych:
- słuchowiska radiowe
- reportaże i krótkie audycje cykliczne.-

4.3 Programy multimedialne oceniane są w dwóch kategoriach
- prezentacje multimedialne
- teledyski

4.4 Strony internetowe www. oceniane są bez podziału na kategorie.

4.5. W miarę rozwoju konkursów w poszczególnych kategoriach Komitet Organizacyjny może wprowadzić nowe, bardziej szczegółowe podziały. 

5. Nagrody

5.1.  Główną nagrodą Festiwalu jest GRAND PRIX NIEPOKALANÓW  'AD przyznawana za film,  niezależnie od  jego kategorii.

5.2. W kategoriach filmowych oraz w kategoriach programów radiowych i multimedialnych oraz stron internetowych
przewidziane są po trzy nagrody regulaminowe: pierwsza, druga i trzecia.
  

5.3.  Nagrody w kategoriach filmowych i radiowych oraz dla programów multimedialnych przyznaje Jury Festiwalu.

5.4. W kategorii stron internetowych przewidziane są wyróżnienia przyznawane   przez Komitet Organizacyjny Festiwalu.

5.5. Nagrody i wyróżnienia regulaminowe Festiwalu mają z reguły charakter honorowy (dyplomy).

5.6.  Nagrody rzeczowe i pieniężne mogą być przyznawane w przypadku ich ufundowania przez sponsorów Festiwalu.

5.7. Pozaregulaminowe nagrody specjalne mogą być ufundowane przez osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy pod warunkiem zgłoszenia
regulaminu ich przyznawania najpóźniej dwa tygodnie przed otwarciem Festiwalu i zaakceptowania  przez Komitet Organizacyjny.

5.8. Promocja. Informacje o wszystkich filmach i programach odpowiadających warunkom festiwalu,
a także informacje o partnerach i sponsorach są zamieszczane w Katalogu Festiwalowym, wydawanym w języku polskim i angielskim
oraz na stronach internetowych Festiwalu

6. Komisja Selekcyjna i Międzynarodowe Jury Festiwalu

6.1.  Komisja Selekcyjna dokonuje przeglądu wszystkich nadesłanych dzieł, dopuszcza filmy i prace multimedialne do prezentacji na Festiwalu jako zgodne z celami Festiwalu oraz kwalifikuje filmy i prace multimedialne do Przeglądów Konkursowych w poszczególnych kategoriach biorąc pod uwagę ich treść, przesłanie i formę.
Komisja Selekcyjna ma prawo do ostatecznego kwalifikowania filmów i programów 
 do poszczególnych kategorii.

6.2.   Międzynarodowe Jury Festiwalu, przyznaje nagrody regulaminowe i zatwierdza nagrody pozaregulaminowe (specjalne).  
W zależności od potrzeb - Jury może być podzielone na podkomisje oceniające poszczególne kategorie filmów  i prac multimedialnych.

6.3. Decyzje Komisji Selekcyjnej i Międzynarodowego Jury są ostateczne.

7. Zgłoszenia prac festiwalowych

7.1.  Na Festiwal mogą być zgłaszane prace spełniające wymagania określone w punkcie 2. i zrealizowane w ostatnich trzech latach.
W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą 
 być zgłaszane filmy starsze.
Czas trwania filmu amatorskiego nie może przekraczać 40 min.

7.2.  Zgłoszenia kopii do przeglądu selekcyjnego będą przyjmowane na płytach DVD lub CD oraz przesłane drogą elektroncizną,
|
7.3. 
 Każda praca winna być zgłoszona na oddzielnej płycie i opisany na oddzielnym Formularzu Zgłoszenia.
Formularze można otrzymać w Biurze Festiwalu lub uzyskać emailem lub z Internetu   
www.festiwalniepokalanow.pl 
lub www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow  

7.4.     Prace mogą być przyjęte w oryginalnej wersji językowej pod warunkiem załączenia polskiej i  / lub angielskiej listy dialogowej .
Dla filmów w wersji polskiej wymaganie to dotyczy filmów zakwalifikowanych do Przeglądu Konkursowego.  

7.5. Prace należy zgłaszać do Biura Festiwalu mieszczącym się w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego w Warszawie, ul. Barska 2.
wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia  i 5 kopiami DVD lub CD na  adres : Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego.
Zgłoszenia należy przesyłać
w terminie 45 dni przed zakończeniem Festiwalu  - z reguły do dnia 31 stycznia każdego roku
W roku 2016 prace należy zgłaszać do 31
sierpnia 2016 r.

7.6. Wyniki prac Komisji Selekcyjnej zostaną opublikowane na stronach internetowych Festiwalu i przesłane zainteresowanym
najpóźniej 
  15 dni przed Zakończeniem Festiwalu i rozdaniem nagród.

7.7. Prace zakwalifikowane przez Komisję Selekcyjną do Przeglądu Konkursowego  mogą być prezentowane  na  Festiwalu na płytach DVD

7.8.
 Pełne koszty przesłania prac do przeglądu selekcyjnego i konkursowego pokrywają Zgłaszający. 

 7.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych m.in. w telewizji fragmentów filmów nagrodzonych.

7.10. Przeglądowe kopie filmów wraz z listami dialogowymi pozostają w Archiwum Festiwalu i mogą  być wykorzystywane do pokazów niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych w Polsce i zagranicą.

8. Zgłoszenia prac multimedialnych

8.1.    Na Festiwal mogą być zgłaszane prace spełniające wymagania określone w punkcie 2. i zrealizowane w ostatnich dwóch latach.

8.2.    Zgłoszenia kopii do przeglądu selekcyjnego będą przyjmowane: programy radiowe i  programy multimedialne wyłącznie na płytach CD/DVD.

8.. Zgłoszone prace pozostają w Archiwum Festiwalu i mogą  być wykorzystywane do prezentacji  niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych.

9. Uczestnictwo w Festiwalu

Zgłoszenia osobistego udziału (pobytu)  będą przyjmowane na specjalnych Formularzach. Po tym terminie   zgłoszenia będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

10. Program  Festiwalu

10.1. Uroczyste otwarcie Festiwalu odbywa się z reguły podczas corocznych Targów Wydawców Katolickich.
w jego pierwszym dniu i obejmuje: spotkanie inauguracyjne zakończone projekcją wybranego filmu konkursowego wybranego przez Komitet Organizacyjny.

10.3.  Uroczyste zakończenie Festiwalu obejmuje: ogłoszenie wyników, wręczenie nagród .i prezentacje wybranych nagrodzonych prac.

10.4. Program Festiwalu może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi jak seminaria, dyskusje, wystawy, przeglądy pozakonkursowe, występy artystyczne, targi nagrań multimedialnych i sprzętu.

Za Komitet Organizacyjny
Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu
Filmów i Multimediów - Niepokalanów 'AD

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego