Rozmiar: 11223 bajtów

Fundacja Polska – Europa - Polonia
ul. Białostocka 22, lok G; 03-741 Warszawa;

www.warszawa.mazowsze.pl
e-mail: pep@warszawa.mazowsze.pl
mobile (+48) 602126206; tel. (+48 22) 3987335
fax (+48 22) 3987335 NIP 1132524806

KRS 0000224827 ; Regon 015896482
Bank PEKAO S.A. IV O/Warszawa
nr 46 1240 1053 1111 0010 0567 7112


                  Cele i zasady działania Fundacji Polska – Europa – Polonia

Celem Fundacji jest w szczególności:

 1. zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz promocja polskiej kultury i sztuki
  w kraju i zagranicą,
 2. utrwalenie godnego historii i tradycji miejsca Polski w Europie i świecie,
 3. włączenie Polonii do dyskusji i współpracy w działaniach dla rozwoju Polski,
 4. budowanie szerokiej współpracy międzynarodowej;
 5. przygotowanie Polaków do pełniejszego wykorzystywania nowoczesnych technologii;
 6. roztaczanie opieki nad młodzieżą w tym pochodzącą ze środowisk dysfunkcyjnych
  i niepełnosprawną ruchowo,
 7. działanie na rzecz przyjaznej i skutecznie działającej administracji;
 8. ułatwienie nauczania za pomocą nowoczesnych technik i zdalnej edukacji przez Internet,
 9. wsparcie rozwoju gospodarczego i kulturowego terenów szczególnie zaniedbanych,
  opieka nad osobami bezrobotnymi i upośledzonymi,
 10. działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i przygotowania do zawodów
  wymagających opanowania nowoczesnych technologii,
 11. działanie na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 12. działanie na rzecz zachowania i rozwoju rzemiosł artystycznych,
 13. ułatwianie dostępu do informacji o wolnych miejscach pracy,
 14. ułatwienie pozyskiwania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej przez Internet (telepraca),
 15. wspieranie, animacja, inicjowanie i organizowanie aktywności społecznej, zwłaszcza grup i organizacji lokalnych.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

  1. kontynuowanie i rozszerzanie Programu Edukacyjno -Rozwojowego
   Polska – Europa – Polonia, w szczególności:

        2.rewitalizację i odbudowę miejsc kultury i tradycji;

        3. wspieranie inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw lokalnych osób fizycznych i prawnych o celach zbieżnych z celami Fundacji;

        4. współdziałanie z administracją rządową oraz samorządową, krajowymi i zagranicznymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz środowiskami: nauki, gospodarki, kultury i sztuki nad realizacją powyższych celów,

        5.  opracowywanie szczegółowych projektów działań,

        6. działalność medialną, w tym wydawniczą,

        7. wadzenie placówek oświatowych w zakresie szkolnictwa średniego i wyższego,

        8. prowadzenie placówek naukowych i kulturalnych,

        9. organizowanie kształcenia ustawicznego,

        10. udział w programach i projektach międzynarodowych,

        11. pomoc w pozyskaniu środków, w tym z Unii Europejskiej.

W celu realizacji zadań Fundacja może powoływać w kraju i zagranicą filie Fundacje, ośrodki, placówki i kluby.
Serdecznie zapraszamy do współpracy i wspierania naszych działań i projektów.

Zygmunt Gutowski - prezes Zarządu Fundacji  Polska-Europa-Polonia
Magdalena Kozerska -wiceprezes Zarządu Fundacji Polska-Europa-Polonia