ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO DZIEDZICTWA POLONII ŚWIATA

WSPÓŁCZESNE HISTORYCZNE DZIEŁO ENCYKLOPEDYCZNE

W PIĘCIU JĘZYKACH

 ENCYKLOPEDIA PRZEZNACZONA GŁÓWNIE DLA MŁODEGO POKOLENIA POLONII ŚWIATA

                                                                       Piasek Zbigniew 4,5x6,5 cd       

                                                                                                                                                                                              Prof. Zbigniew S. PiasekWYBRANA TEMATYKA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BIOGRAMY: POLONII ŚWIATA, LUDZI ŚWIATA DLA POLONII, POLACY DLA POLONII - GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ,

ORGANIZACJI I KLUBÓW POLONIJNYCH.

Głównym zamierzeniem Autora encyklopedii wielojęzycznej jest jej aplikacja jako lektury w szkołach polonijnych w świecie. Taka forma przekazu dla młodego pokolenia, będzie stanowić wielkie narodowe dziedzictwo Polonii, nie tylko w świecie, ale także w Polsce.

Autor i twórca encyklopedii, Profesor zwyczajny Zbigniew S. Piasek, w strukturach światowych organizacji polonijnych, pełni między innymi funkcję korespondenta zagranicznego „Stowarzyszenia Polsko Amerykańskich Inżynierów” w New York, „Polonia Technica” w USA oraz korespondenta w organizacji międzynarodowej „Strzelecki  Heritage Inc. Melbourne” w Australii.  

Profesor podjął się eksperymentalnych badań zmierzających do monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Rosji,  Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii oraz na Bliskim Wschodzie w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności.

Encyklopedia dotyczy wyłącznie Polaków żyjących.

Biogramy encyklopedyczne powinny zawierać kompleksowy, a zarazem syntetyczny  opis przebiegu drogi zawodowej lub działalności polonijnej, tak  w kraju, jak i w miejscu osiedlenia (opisy zrealizowanych projektów, wdrożone koncepcje, wynalazki, opracowania teoretyczne, aplikacje, badania medyczne, sukcesy w dziedzinie sportu, wystawy, prezentacje, jak również inne formy działalności: w organizacjach polonijnych, misyjnej, dyplomatycznej, badawczej lub dydaktycznej).

Biogramy należy napisać alternatywnie w dwóch językach (zależnie od kraju zamieszkania): polskim i angielskim, polskim i hiszpańskim, polskim i niemieckim lub polskim i francuskim.

Wzbogacone powinny być zdjęciami. Jednym portretowym i dwoma dowolnymi na tle pomnika, kościoła, zamku, helikoptera, z obrad polonijnych itp. Ilość znaków w jednym biogram nie powinna przekraczać liczby pięciu tysięcy - 6000. Zamierzeniem Autora jest upowszechnienie Encyklopedii poprzez jej kolportaż do szkół polonijnych, placówek dyplomatycznych RP i polonijnych, stowarzyszeń naukowych i polonijnych oraz  bibliotek narodowych na świecie. Encyklopedia będzie też dostępna w księgarniach w Polsce i poza granicami kraju.

Tytuł encyklopedii:


 ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO

DZIEDZICTWA POLONII ŚWIATA

Profesjonalna Polonia

Indywidualne biogramy do encyklopedii dotyczące karier: biznesowych, dyplomatycznych, sportowych, zawodowych, naukowych, medycznych, lotniczych, architektonicznych, artystycznych i in. oraz działalności polonijnej, powinny uwzględniać:

kompleksowy opis profesjonalnej kariery lub działalności polonijnej. Zdjęcia powinny być w formacie JPEG, RTF lub TIFF o rozdzielczości min. 300 dpi (wyraźne), a podpisy zdjęć w języku polskim i angielskim, polskim i  francuskim, polskim i hiszpańskim lub polskim i niemieckim.

Pełne informacje o dostępności Encyklopedii wszyscy zainteresowani otrzymają po jej wydrukowaniu.

BIOGRAMY PROSZĘ NAPISAĆ W FORMIE MINI MONOGRAFII WŁASNEGO ŻYCIA

WZÓR BIOGRAMU

Nazwisko, imiona, kraj osiedlenia

np. PIASECKI FRANCISZEK JÓZEF – USA

Rok, miejsce urodzenia

Informacje biograficzne powinny być prezentowane w tekście i napisane w trzeciej osobie.

Np. Bączek Franciszek urodził się w Kielcach.

 

Wykonywany zawód, należy się określić,

np. lekarz, naukowiec, misjonarz, ksiądz, lotnik, pisarz, artysta malarz, działacz polonijny, badacz, artysta fotografik, trener piłkarski, biznesmen, ekspert i in.

Kariera zawodowa (wyłącznie w porządku chronologicznym).

Opisując własną karierę zawodową, proszę przedstawić;

- na jakiej uczelni uzyskał tytuły i stopnie, wojskowe, sportowe, artystyczne i in.

(np. Nazwa uczelni , wydział, uzyskany tytuł, rok otrzymania tytułu).

- główne kierunki działalności: biznesowej, naukowej, sportowej, kościelnej, artystycznej, wojskowej i in.

(np. badanie podłoża gruntowego, współpraca biznesowa amerykańsko – chińska w przemyśle włókienniczym, kooperacja marketingowa w przemyśle spożywczym,  misje katolickie – krótka interpretacja itp.).

- można załączyć krótkie informacje nt. decyzji zamieszkania w kraju osiedlenia,

- projekty wynalazcze i in.: tytuł, kraj, rok wykonania,

- ważniejsze patenty, medale, książki, artykuły, odznaczenia, wyróżnienia: nazwy, kraj,  rok wydania/nadania – max. 3 pozycje opisane w tekście. Za jaką działalność Pan Bączek uzyskał np. odznaczenie.

 

Działacze polonijni powinni przedstawić w biogramach:

- własne osiągnięcia w organizacjach, stowarzyszeniach, klubach polonijnych, fundacjach i in.,

Do tekstu biograficznego należy włączyć nazwy organizacji, pełnione funkcje, lata działalności. (np. Kongres Polonii Kanadyjskiej, przewodniczący komisji, od 1990r. do chwili obecnej.). Można podać kilka przynależności do organizacji polonijnych z interpretacją dotyczącą ważniejszych tematów wystąpień lub wykładów o tematyce polonijnej.

Zamieścić można inne istotne informacje, które mogą dodatkowo scharakteryzować sylwetkę, np. wydane artykuły, książki, prezentacje własnych rzeźb, filmów i in.

Hobby.

Adres korespondencyjny (wg. uznania)

Biogramy można wysłać pocztą elektroniczną wyłącznie na adres: zpiasek@pk.edu.pl

zbigniew.piasek@pk.edu.pl

Wysłany e-mailem biogram będzie dostępny tylko dla Autora i wydawcy.

Ostateczny tekst będzie przedstawiony osobie zainteresowanej do akceptacji dopiero na etapie przekazania do druku.

Wysłany biogram będzie potwierdzeniem do umieszczenia go w encyklopedii.

 

Genezę i działalność stowarzyszeń, szkół polonijnych, organizacji i klubów polonijnych ze zdjęciami (zredagowaną w dwu językach) proszę wysłać na adres:

zpiasek@pk.edu.pl

zbigniew.piasek@pk.edu.pl

Proszę  załączyć także skład Zarządu następująco:

zdjęcie portretowe i obok krótką notę o pełnionej funkcji w stowarzyszeniu czy w klubie polonijnym.

Dot. biogramów

W jednym e-mailu proszę wysłać;

biogram po polsku i w drugim wybranym języku,

zdjęcie portretowe i dodatkowo max. dwa dowolne zdjęcia, podpisane w dwu językach.

Autor encyklopedii życzy powodzenia, szczególnie w redagowaniu biogramów pamiętając, że encyklopedia jest adresowana do młodego pokolenia Polonii w świecie.

                                                                                               Autor Zbigniew S. Piasek