REGULAMIN    XII  FESTIWALU POLONIJNEGO  "LOSY POLAKÓW 2017”
Przeglądu Filmów Polskich i Polonijnych

I.   Termin Festiwalu

XII  Festiwal Polonijny „Losy Polaków 2017”  odbędzie się w Warszawie .

Pokazy konkursowe oraz Gala Finałowa odbędą się w dniach 12-14  października  2017 r.

II.  Miejsce Festiwalu
Centrum Prasowe SDP Foksal ul. Foksal 3/5, Warszawa

III.  Organizatorzy festiwalu

Festiwal od 12 lat organizuje FUNDACJA POLSKA-EUROPA-POLONIA
Partnerzy: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Fundacji Solidarności Dziennikarskiej SDP.
Festiwal  wspierają: członkowie Komitetu Honorowego przedstawiciele  Parlamentu  RP,  władz 
państwowych, świata  nauki  i kultury z kraju i zagranicy. Polski Instytut Sztuki Filmowej; Fundacja PZU.

IV.  Kategorie konkursowe
Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
- film dokumentalny  -  film fabularny  i dokument fabularyzowany -  program i film telewizyjny 
- program i film edukacyjny - film i program historyczny -  program radiowy  -  prezentacja multimedialna 
-  strona internetowa  oraz w kategorii specjalnej, odnoszącej się do prac w dowolnej technice multimedialnej,
związanych z tematyką: „Rok Kościuszki, Rok Piłsudskiego, Rok Hallera”   
          
V.    Zasady uczestnictwa w Festiwalu
1.   Do  Festiwalu  mogą  być  zgłaszane  dzieła  zrealizowane  po  roku  2000.
2.   Warunkiem przyjęcia do konkursu zgłoszonego materiału  jest wypełnienie i przesłanie 
Karty Zgłoszenia drogą elektroniczna (email) sukcesywnie do dnia 5 września 2017 r. na adres 
pep@fundacjapep.pl    oraz przesłanie pracy na nośniku DVD, CD , SD ew. w pierwszej fazie przeglądu
kwalifikacyjnego - drogą elektroniczną np. we transfer, vimeo, you tube, ftp itp. umożliwiającą zapis na dysku
na adres Biura Festiwalu ul. Witolińska 6/44  04-185 Warszawa; tel. +48 602 126 206; 
e–mail: pep@fundacjapep.pl  ew   festpol@warszawa.mazowsze.pl 
Szczegóły  -  http://www.warszawa.mazowsze.pl
3
.  Do  każdego  zgłoszonego  filmu,  reportażu  lub  programu  telewizyjnego  powinna  być
wypełniona  i  podpisana  osobna  Karta  Zgłoszenia.  Stanowi  ona  jedyną  podstawę  do katalogowania  i  ewidencji  audycji. 
Karta  jest  dostępna  w  na stronach internetowych:    www.warszawa.mazowsze.pl/festpol
5.  Wysłanie  Karty   Zgłoszenia  jest   równoznaczne   z   akceptacją   warunków   Regulaminu Festiwalu.
6.  Do  pokazów  festiwalowych  dopuszczone  będą  tylko  filmy  oraz  programy  zgłoszone  
i dostarczone na nośniku zaznaczonym w Karcie Zgłoszenia.
7.  Każdy  film  i  program  musi  być  opatrzony  tytułem,  nazwiskami  autorów  i  producentów
(właścicieli praw autorskich) oraz napisami końcowymi z datą produkcji.
8.  Każdy film, reportaż i program TV musi być nadesłany na osobnym nośniku.
9.  Każde  dzieło  powinno  być  opatrzone  informacją,  podającą  w  sposób  trwały  tytuł  pracy
     i  nazwisko  autora/autorów.  Prace  w  języku  obcym  muszą  być  uzupełnione  przesłaną  e-mailem
     i  przetłumaczoną na język polski listą dialogową. Niedopełnienie   powyższych   warunków  
     może   spowodować  niedopuszczenie   dzieła   do udziału w Festiwalu
10.   Nadesłane   prace   i   materiały   pozostają   do   dyspozycji  organizatorów w Archiwum
       Festiwalu z możliwością ich niekomercyjnych, promujących Festiwal projekcji.
       Autor  lub  instytucja  zgłaszająca  dzieło  wyraża  zgodę  na  jego  prezentację  w  konkursie 
        i   niekomercyjnych projekcjach,   związanych   z   Festiwalem,   w   materiałach   promujących  
       Festiwal   oraz materiałach festiwalowych ( płyty CD i DVD,  foldery, plakaty, strony internetowe).  
11. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  kopiowania  filmów  i  programów  TV,  biorących udział 
      w  Festiwalu  dla  celów  selekcyjnych  i  promocyjnych  oraz  ich  wykorzystania  w materiałach festiwalowych .

VI. Komisja Selekcyjna i Jury Festiwalu
1.   Komisja  Selekcyjna  pod  nadzorem  Dyrektorów  Festiwalu  dokona  wyboru  filmów 
  i programów, które wezmą udział w pokazach konkursowych.
 2. Jury  Festiwalu  oceni  przedstawione  przez  Komisję  Kwalifikacyjną  filmy  i  programy
oraz  przyzna  nagrody  i  nagrody  specjalne  w  poszczególnych  kategoriach. owień.
  3. Decyzje Komisji  i Jury są  nieodwołalne  i  nie  jest  ona  zobowiązana  do wyjaśnienia swoich postan
VI Uczestnictwo w Festiwalu
   4.  Dyrektorzy Festiwalu mogą zaprosić do pozakonkursowego pokazu festiwalowego film
lub program, który nie będzie podlegał ocenie Komisji Kwalifikacyjnej.

VII. Nagrody festiwalowe
1.   Organizatorzy  przewidują następujące nagrody:
          a)  Grand  Prix  –  dla  najlepszego  dzieła  w  kategorii  filmów,  programów  radiowych  
              i programów multimedialnych oraz stron internetowych www.
          b)  Nagrody regulaminowe w poszczególnych kategoriach.
          c)  Nagrody specjalne.
2.   Jury ma prawo do innego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Nagrody   festiwalowe   zostaną   wręczone   autorom   lub   upoważnionym   przez   nich
reprezentantom   na   ceremonii   rozdania   nagród   na   Gali Festiwalowej w dniu 13-14 października 2017
w Centrum Prasowym SDP w Warszawie.
4.   Uczestnicy pokrywają w całości koszty uczestnictwa w Festiwalu..
5. Nieobecni  na zakończeniu twórcy mogą odebrać nagrody w Warszawie lub po uzgodnieniu warunków  
na koszt autora – nagrody mogą być przesłane na wskazany adres korespondencyjny.

VIII. Informacje końcowe
1.   Za  organizację  imprezy  odpowiedzialni  są  Dyrektorzy  Festiwalu,  którzy  wspólnie  będą także
 rozstrzygali kwestie nieobjęte powyższymi regulacjami.
2.   Niniejszy Regulamin wraz z Formularzem Zgłoszenia są  jedynymi dokumentami określającymi
zasady XII  Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2017”.

 


Komitet Organizacyjny XII Festiwalu „Losy Polaków 2017”
powołany przez Fundację Polska-Europa-Polonia:

Dyrektor Festiwalu: red. Zygmunt Gutowski

Dyrektor Programowy:  red. Magdalena Kozerska
Dyrektor Organizacyjny: Ryszard Łączyński 
Przewodniczący Jury Festiwalu:   reż. Paweł Woldan